Den Oslo-lokale brusprodusenten O. Mathisen AS (OM) lanserte i februar i fjor en sitronbrus under varemerket JALLASPRITE.

The Coca-Cola Company (TCCC), som eier varemerket SPRITE, reagerte, men mikroprodusenten nektet å bøye seg. Dette til tross for at Coca-Cola tilbød selskapet tre måneder til å selge ut varelageret.

Rett24s omtale av tingrettens avgjørelse

Systematisk bruk av media

I oktober kunngjorde O. Mathisen AS i stedet at sitronbrusen ville bytte navn til JALLAXXXXXX. Heller ikke dette kunne Coca-Cola akseptere. Coca-Cola anfører ikke at JALLAXXXXXX krenker varmerkebeskyttelsen av SPRITE, men mener bruken strider med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk.

I november sa Oslo tingrett seg enig med Coca-Cola, og avsa en midlertidig forføyning som forbød salg, distribusjon og markedsføring av brus under navnet JALLAXXXXXX.

Avgjørende for tingretten var at Mathisen «setter X'ene i sammenheng med SPRITE, og at media systematisk synes brukt for å få publisitet rundt konflikten og søksmålet som er reist.»

Retten viser til en rekke artikler som i fjor ble publisert om konflikten, i diverse medier.

– Nødvendig

Borgarting er nå kommet til samme konklusjon. Retten skriver at mange vil oppfatte tvisten «som den lilles kamp mot den store, og da slik at den store oppfattes som «den stygge», som unødig angriper den lille», og at dette skaper badwill Coca-Cola:

«OMs atferd tilsier etter lagmannsrettens syn at det er nødvendig med en midlertidig forføyning, og lagmannsretten viser her blant annet til OMs aktive bruk av media for å få publisitet om sitt produkt på bekostning av varemerket SPRITE.

Lagmannsretten kan heller ikke se at OMs inngrep i TCCCs varemerke kan avhjelpes gjennom et etterfølgende erstatningsoppgjør. Den midlertidig forføyning er derfor også nødvendig, og det rokker ikke ved dette at det nå er kort tid igjen til hovedforhandlingen i tingretten. Skadepotensialet er betydelig for TCCC, herunder tilføring av badwill overfor TCCC. Kjernen ved dette er at en fortsatt bruk vil innebære en fortsettelse av den start på degenereringsprosessen som er påbegynt. Lagmannsretten bemerker at dette også kan åpne for at andre aktører benytter seg av samme eller lignende betegnelser for sine produkter.»

Borgarting er helt klar på at de seks X-ene i JALLAXXXXXX i seg selv ikke gir assosiasjon til varemerket Sprite. Dette merket kunne fritt vært brukt – om det ikke var for konflikten med Coca-Cola.

Les hele dommen her