I mai omtalte Aftenposten at Oslo politidistrikt ønsker å innføre noe de kaller «tvunget tilsyn» med unge gjengangerkriminelle. Dette skal blant annet kunne inneholde forbud mot å gå ut på kvelden, og mot å oppholde seg på bestemte steder.

Ett av tiltakene politiet har iverksatt, er å benytte hjemmelen for besøksforbud til å nekte ungdommene å oppholde seg på steder der de har pleid å begå kriminalitet.

Annonse

Vi søker etter flere erfarne og dyktige advokater og advokatfullmektiger til vår avdeling for eiendom og entreprise.

– Utenfor bestemmelsen

Nå sier Borgarting lagmannsrett at hjemmelen for besøksforbud ikke dekker denne type geografiske oppholdsforbud. Lagmannsretten skriver:

«Ved politiets beslutning om oppholdsforbud mv., ble NN forbudt å oppholde seg innenfor et område i Oslo sentrum bestående av Jernbanetorget, Vaterland, Grønland Torg, Oslo S og Grønland T-banestasjon. (...)

Straffeprosessloven § 222 a gir ikke hjemmel for å sikre den alminnelige ro og orden. Beskyttelse av en helt ubestemt krets av personer faller således utenfor området av bestemmelsen (...) En person kan ikke ilegges et oppholdsforbud knyttet til et bestemt område fordi han «generelt antas å være «farlig» for samfunnet» (...) Den kretsen det fremstår som man ønsker å beskytte, er alle som bor og oppholder seg i det avgrensede området. Lagmannsretten er enig med tingretten i at dette er en for vid avgrensning av de personer som skal beskyttes.»

Lagmannsrettens kommer dermed til samme resultat som tingretten, med samme begrunnelse, for heller ikke tingretten mente besøksforbudet hjemlet et så uspesifisert besøksforbud.

Tiltalt likevel

Tirsdag møtte likevel den aktuelle gutten i Oslo tingrett, tiltalt for 11 brudd på et besøksforbudet som domstolene mener det ikke er hjemmel for å fortsette. De 11 bruddene ble begått i perioden fra forbudet ble vedtatt av politiet, til domstolene fikk behandlet forsvarerens begjæring om rettslig overprøving.

– Påtalemyndighetens vurdering er at han kan straffes for de bruddene som er begått frem til det tidspunktet tingretten avslo fortsatt besøksforbud. På samme måte kan man straffes for å bryte et besøksforbud mot for eksempel en samboer, selv om retten senere skulle nekte fortsatt besøksforbud, sier aktor i saken, politiadvokat Hacer Aydar.

Annonse

Advokater til corporate og tvist

– Menneskerettsbrudd

Forsvarer Tor Even Gjendem mener gutten må frifinnes, ettersom oppholdsforbudet etter hans oppfatning må kalles en ulovlig metodebruk.

– En uhjemlet beslutning er utvilsomt et brudd på lovskravet i bevegelsesfriheten etter EMK tilleggsprotokoll nr 4, § 2. Man skal ikke straffes for ikke å ha respektert et grunnleggende menneskerettsbrudd rettet mot seg selv. Jeg kan ikke se dette annerledes enn at forebyggende har forsøkt å plage ham ut av byen, med bruk av metoder som de ikke hadde dekning for i loven, sier Gjendem.

Tingrettens dom i saken er ikke avsagt.

Les Borgartings avgjørelse her