1073 advokater var nominert i de totalt 29 priskategoriene som Kapital Jus onsdag delte ut priser i, under en festmiddag på Bristol i Oslo. 55 firmaer og internadvokatavdelinger deltok i avstemmingen, der det ikke er lov å stemme på advokater fra ens eget firma.

I tillegg til de mange fagkategoriene, stemmer deltakerne også frem hva de mener er årets juridiske prestasjon. I vinneren i år stammer originalt nok fra trygderettens område, et felt som ellers ikke har noen egen fagkategori i Kapitals advokatundersøkelse.

Annonse

Er du jurist og ønsker å være en del av et nasjonalt juridisk fagmiljø?

Fedrefelle

Det dreier seg om den såkalte fedrekvotefellesaken, som startet da Aftenposten i 2020 omtalte det flere småbarnsfedre mente var urettmessige avslag på foreldrepermisjon. Kjernen var at foreldrene, som utgangspunkt, må ta ut foreldrepermisjonen sammenhengene, om man ikke søker om unntak. NAV tolket kravet om sammenhengende uttak slik at søknad om unntak måtte leveres senest dagen før mors permisjonsperiode utløp.

Christian Reusch fra Simonsen Vogt Wiig påtok seg å prosedere en slik sak på vegne av en gammel kollega fra Regjeringsadvokaten. At klienten først fikk medhold hos Sivilombudet gjorde ikke inntrykk på NAV, som opprettholdt praksis.

Sivilombudet som rettskilde

Til slutt satte altså Høyesterett foten ned, og konstaterte at NAV ikke hadde noen hjemmel i loven til å innfortolke et vilkår om at søknad måtte leveres før utløp av mors permisjon.

Folketrygdlovens generelle hovedregel er at søknader kan leveres med tre måneders tilbakevirkende kraft. Den feilaktige praksisen har pågått i årevis, og har rammet tusenvis av småbarnsfedre, som samlet har gått glipp av atskillige millioner.

– Vi er også opptatt av å saker innimellom som vi mener er riktig å ta. Man skal ikke tjene penger på alt, sier Reusch til siste utgave av Kapital Jus.

Høyesterett benyttet for øvrig dommen til å legge inn et eget avsnitt om at Sivilombudets tolkning «må tillegges vekt ved lovtolkningen». Denne setningen kommer i kjølvannet av at det de senere årene har vært flere tilfeller der departementene ikke har innrettet seg etter ombudets syn. Tilbake i 2019 skrev for eksempel Statsminsterens kontor at «ombudsmannens uttalelse ikke kan tillegges nevneverdig vekt», i en sak som handlet om innsynsrett. Daværende sivilombud Aage Thor Falkanger var ikke blant dommerne i denne saken.

Hele oversikten over vinnerne i Kapitals advokatkåring finner du her.