Særdomstolsutvalget, ledet av professor Hans Petter Graver,  foreslo i NOU 2017: 8 at Fylkesnemndene for barnevernsaker skulle inkorporeres i enkelte utvalgte tingretter.

Samtidig skulle alle de nåværende fylkesnemndslederne utnevnes til tingrettsdommere.

Tanken var å styrke barnevernsakenes stilling, men forslaget har møtt sterk kritikk fra en rekke aktører i domstolsapparatet. Dommerforeningen har blant annet omtalt forslaget som «særdeles uklokt og risikofylt». I Domstoladministrasjonens styre skapte forslaget såpass mye uenighet at DA i november måtte be om utsatt høringsfrist.

Grunnlovstridig

Under mandagens styremøte fikk styret omsider samlet seg om en høringsuttalelse. Den endte med at også DA vender tommelen ned for forslaget:

«Med mindre Grunnloven endres, kan det ikke være aktuelt å gi lovbestemmelser om at fylkesnemndslederne er å anse som tingrettsdommere, eller å pålegge Kongen å utnevne dem», skriver DA i uttalelsen.

50 nye lagdommere

DA har også beregnet at det vil kreves opp mot 50 nye lagdommerstillinger, dersom forslaget skal gjennomføres. Årsaken er at antall barnevernsaker i lagmannsretten vil øke kraftig.

Beregninger viser at Graver-utvalgets forslag vil føre til at lagmannsrettene i fremtiden kan komme til å behandle flere barnevernsaker enn straffesaker, og omtrent like mange barnevernsaker som andre tvistesaker til sammen.

Rundt hver tredje sak vil med andre ord være en barnevernsak.

Gjeninnføre kommunevedtak

Fylkesnemnda for barnevernsaker ble opprettet i 1993. Bakgrunnen var den heftige diskusjonen på 80- og 90-tallet rundt det kommunale barnevernets rolle, og hensikten var at vedtaksretten i denne type saker skulle fattes av et uavhengig organ.

Mens Graver-utvalget altså har foreslått å flytte vedtaksretten enda et hakk opp, til tingretten, foreslår nå DA i stedet flytte vedtaket tilbake til kommunen, og legge ned nemndene.

«Når fylkesnemndene tas bort gjenstår kun den kommunale behandling» (...) «En slik ordning har også den fordel at saker der de foreldre som er berørt slår seg til ro med barnevernets beslutning, ikke oversendes domstolen til avgjørelse», skriver DA.

Kritikk fra Høyesterett

Også Høyesterett har i sin høringsuttalelse stilt seg negativ til forslaget, og skriver blant annet at «de økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag er ikke overbevisende avklart». 

Oslo kommune, som har Norges desidert største barnevern, støtter heller ikke Graver-utvalgets forslag. Kommunen ønsker heller å tydeliggjøre fylkesnemndenes uavhengighet:

«Kommunen (mener) at uavhengigheten til nemndene kan styrkes
og synliggjøres også ved mindre inngripende tiltak enn en fullstendig omlegging av strukturen. Tilsvarende gjelder for den påpekte manglende tilliten», skriver Oslo kommune.

Fylkesnemndene positive

Fylkesnemndene selv støtter Graver-utvalgets forslag, og skriver at fylkesnemndenes nåværende status som forvaltningsorgan, kan innebære en risiko for at nemndene utad ikke oppfattes som tilstrekkelig uavhengige avgjørelsesorgan.

«Tingrettsmodellen vil sikre legitimitet ved at avgjørelsene treffes av de ordinære domstoler. Den generelle tilliten til domstolene er høy», skriver fylkesnemndene.