Mandag skulle styret i Domstoladministrasjonen (DA) egentlig vedtatt sin høringsuttalelse på særdomstolsutvalgets forslag.

I stedet måtte DA etter omfattende diskusjon be departementet om utsatt høringsfrist, for å kunne behandle saken en gang til på neste styremøte.

Masseutnevnelse

Ett av punktene som særlig skaper strid, er det samme punktet som i sommer splittet særdomstolsutvalget i et mindretall og et flertall. Forslaget går ut på at alle de 74 personene som i dag er ledere av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker skal utnevnes til tingrettsdommere. 

Les hele forslaget her

Hensikten er å gi barnelovsakene en motorvei gjennom domstolene, for at barna skal få optimal behandling. Men forslaget om masseutnevnelse av fylkesnemndslederne har satt følelser i bevegelse.

Hovedårsaken er at det i praksis ikke er blitt stilt samme krav til faglig bredde for fylkesnemndsledere som til tingrettsdommere.

Delte meninger

Asker og Bærum tingrett, som allerede har levert sin uttalelse, skriver at de har "tunge motforestillinger mot forslaget", mens Drammen tingrett skriver at de er "sterkt uenig". Sandefjord tingrett mener derimot at det "er en utmerket ide å inkorporere fylkesnemndene i tingrettene ved at fylkesnemndslederne gjøres til tingrettsdommere ved en særskilt lovendring".

Da NOU'en om særdomstoler ble avgitt i sommer, var det med dissens på punktet om masseforfremmelsen av fylkesnemndslederne. Mindretallet skrev:

"Etter mindretallets syn kan ikke en utnevnelse av de aktuelle fylkesnemndsledere til alminnelige tingrettsdommere forsvares prinsipielt. Den fremgangsmåte som flertallet foreslår rokker vesentlig ved de kvalitative krav lovgivningen fastsetter for utnevnelse av dommere"

Utvalget ble ledet av professor Hans Petter Graver ved UiO.

Dyrt

Utredningen viser at ikke bare vil antall tingrettsdommere måtte økes med med 74, som er rundt 20 prosent vekst, man vil også måtte masseutnevne lagdommere i stort monn. Svært mange av barnevernsakene ankes, og utvalget anslår at man kan komme til å måtte utnevne 30 nye lagdommere.

Sven Marius Urke
Domstol-direktør Sven Marius Urke.

Alt i alt blir det derfor snakk om mer enn 100 nye dommerembeter, og en lang rekke saksbehandlerstillinger.

Direktør for Domstoladministrrasjonen Sven Marius Urke sier til Rett24 at styret i DA har valgt ikke å støtte forslaget slik det foreligger fra Graver-utvalget.

Vil ha full utlysning

- Grunnideen bak utvalgets forslag er å samle fagmiljøene fra fylkesnemndene og domstolene gjennom en slags inkorporering av nemndene i domstolene. Vi har valgt å gå for at det skal skje en full utlysning av de dommerstillingene som da må opprettes, i den tro at mange av nemndslederne med sin kompetanse vil nå opp i konkurransen om embetene, sier Urke.

Han peker samtidig på dersom DAs beregninger for antall nye barnelov-ankesaker stemmer, vil lagmannsrettene endre karakter fundamentalt.

Høringsfristen går ut 1. desember. Rett24 følger saken.