Danmark har de senere årene stått for en betydelig strammere utlendingspolitikk enn hva som har vært vanlig i de nordiske landene. Det har medført både strengere regler for familiegjenforening og lavere terskel for varig utvisning.

Som en konsekvens av dette har fem danske utlendingssaker fått full behandling i EMD så langt i år, én av dem i storkammer.

Storkammersaken gjaldt den omstridte danske regelen om at du må ha hatt oppholdstillatelse i minst tre år før du kan få hente familien din på grunnlag av familiegjenforening. Den endte med at Danmark ble felt for krenkelse av EMK art 8.

Les: Danmarks asylsinnstramming felt i EMDs storkammer

Felt i september

De fire andre sakene har dreid seg om domfelte utenlandske statsborgere som blir utvist til hjemlandet. I januar kom to avgjørelser, som begge frikjente Danmark.

I september kom så en sak som endte med fellelse. Dette gjaldt en somalier som hadde hele sin familie i Danmark, og hadde levd der det meste av sitt liv. Til tross for at de groveste forbrytelsene ble begått da han var mindreårig, og at han ikke tidligere er blitt gitt noen advarsel om utvisning, ble han utvist på livstid.

Det mente EMK var for strengt.

Kraftig dissens

Tirsdag kom altså den fjerde utvisningssaken i år. Her er faktum at den utviste var født i Danmark med sin familie, og kun har vært på feriereiser til foreldrenes hjemland Tyrkia. Etter en straffedom for distribusjon av narkotika, ble han utvist på livstid. Han var da 26 å gammel.

I denne saken deler EMD seg i to. Flertallet, inkludert den danske dommeren, legger avgjørende vekt på at danske domstoler har gjort de avveiningene de etter EMD-praksis er pålagt å gjøre, og at domstolen da ikke skal blande seg opp i det materielle utfallet av saken.

Mindretallet er sterkt uenig, og skriver en flengende dissens, der de mener avgjørelsen er «likely to threaten the consistency of the Court’s established case-law under Article 8 concerning the expulsion of settled migrants combined with a permanent ban on re-entry».

Mindretallet peker også på at klageren knapt nok kan kalles «migrant», all den tid han er født og oppvokst i Danmark, og mener faktum i saken er svært likt saken der Danmark ble felt for bare noen måneder siden.

Uten sammenligning forøvrig, er det en likhet mellom utviklingen i disse sakene og den utviklingen de norske barnevernsakene hadde i EMD for noen år tilbake. Under stort internasjonalt press ble Norge frifinnende frifunnet i flere avgjørelser innledingsvis. Så kom første runde i Strand Lobben, der Norge ble frifunnet under en meget kraftig dissens.

Dissens-frifinnelsen ble deretter «anket» til EMDs storkammer. Der ble Norge, som kjent, felt med 13 mot 4 stemmer, noe som utløste et ras av etterfølgende fellelser.

Hvorvidt denne siste Danmark-saken havner i en tilsvarende storkammerbehandling, gjenstår å se.