Det er mange som mener mye om at monopolet for å utdanne jurister nå oppheves. Spørsmålene som stilles inkluderer hvor mange jurister det vil være behov for i fremtiden, hvorvidt fagmiljøer utvannes, og hvordan jusutdanninger bør finansieres. I noen miljøer er det også en uttalt bekymring at det er Handelshøyskolen BI som nå skal få utdanne jurister.

Tanken om å etablere en fullverdig juristutdanning ved BI har modnet gjennom flere år, med de første forberedelser i 2011. Oppbygningen av fagmiljøet har foregått parallelt med at vi har vurdert muligheten for å lage et jusstudium. Vi har aldri tatt lett på oppgaven og har vært vårt ansvar bevisst, både når det gjelder krav til et stabilt og godt fagmiljø og trygghet for at en jurist med utdanning fra BI skal være relevant for arbeidsmarkedet.

Allerede i 1999 etablerte BI et bachelorstudium som kombinerte jus og økonomi, som det første i Norge. Dette videreutviklet vi i 2019 ved å etablere en master i denne jusøk-kombinasjonen. Vi fikk et studium markedet ønsket. Allerede det første kullet utmerket seg ved at samtlige fikk relevante jobber før de var ferdige med studiet.

I utviklingen av juristutdanningen bygger vi altså på en lang fagtradisjon på BI, og en lang erfaring fra flere programmer med mye jus. Vi har hatt en grundig prosess, med flere referansegrupper fra næringsliv, advokatbransje og offentlige myndigheter. Alt tyder på at kandidater fra vårt jus-studium vil være etterspurt i markedet.

Selv om det ikke finnes en rammeplan for juridisk utdanning i Norge, er det er en viss konsensus om hvilken kompetanse en nyutdannet jurist skal/bør ha. Studieplanene for masterstudiene i rettsvitenskap ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø har likevel alle sin egenart. Heldigvis.

Ved utviklingen av studiet på BI har vi tatt hensyn til at jus er en generalist-utdanning, men vi har også synliggjort vår egenart, gjennom den forretningsjuridiske profilen. Både næringslivs- og forvaltningsressurser vil integreres i undervisningsopplegget og sikre en kombinasjon av praktisk og teoretisk juridisk forståelse.

En jurist fra BI vil være relevant for alle typer juridiske stillinger, om det er innen forvaltningen, hos domstolen, i politiet, som «in-house» advokat, i rådgivningsfirmaer eller advokatfirmaer. De vil riktignok ha en noe bedre økonomi- og regnskapsforståelse enn det vi er vant med.

Vi tror at nyvinningen hos oss vil skape grobunn for et enda bedre faglig samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner innen rettsvitenskap. Gjennom ulike forskernettverk har vi allerede gode relasjoner som kan utvikles videre. Vi tror også at jusstudentene vil ha glede av større mangfold og innblikk i fagområder som tradisjonelt hører inn under en handelshøyskole. Nye jusstudier åpner for flere muligheter - for studentene, for fagmiljøene og for fremtidige arbeidsgivere.

At det er kvaliteten på undervisning og forskning som skal være styrende for all juridisk utdanning er vi alle enige om. Så bør vi hegne om og akseptere at vi er litt forskjellige, med utgangspunkt i en felles tradisjon for hva en jurist er.