I dag møtes for første gang settinnstillingsrådet som skal lede ansettelsesprosessen rundt domstollederne i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Rådet ble oppnevnt sist uke, ettersom lederen for det ordinære innstillingsrådet selv er søker.

Søknadsfristen gikk ut mandag, og søkerlisten viser at det i praksis er totalt fire søkere som er reelle kandidater.

  • Marianne Vollan, lang ledererfaring fra Kriminalomsorgsdirektoratet, mange år i lovavdelingen og en kort konstitusjon som lagdommer. Vollan søker stillingen i Borgarting.
  • Kjersti Buun Nygaard, lagmann i Borgarting og tidligere assisterende direktør i Høyesterett. Nygaard søker stillingen i Borgarting.
  • Anne Margrethe Lund, lang erfaring som dommer og som advokat i både offentlig og privat sektor. Lund søker stillingen i Oslo tingrett.
  • Yngve Svendsen, sorenskriver i Kristiansand tingrett, leder av Innstillingsrådet og leder av Domstolkommisjonen. Svendsen søker begge stillingene.

– Har ikke svaret 

Direktør ved Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke er snar med å understreke at dette er svært kompetente søkere, og at det er uaktuelt å utlyse stillingene på nytt. Men at søkerlistene til to av domstolnorges viktigste stillinger var veldig korte - det erkjenner han.

Sven Marius Urke
Sven Marius Urke

– Det er helt klart altfor få søkere til to veldig viktige stillinger. Det er Domstoladministrasjonens oppgave å fremskaffe kandidater, og dette er noe vi må se på.

– Hva kan gjøres da?

– I slike rekrutteringsprosesser snakker vi med domstolene om hva de tenker om mulige kandidater. I tillegg har vi våre egne tanker, og så er vi i kontakt med mange og har dialog med potensielle søkere. Vi vil jo gjerne at disse stillingene skal være attraktive, og da må vi stille spørsmål om hvorfor det kommer få søkere. Jeg har ikke svaret. Men dette er altfor få, sier Urke. 

Ingen advokater

I tillegg til at det er få reelle kandidater, er det ingen søkere fra privat sektor. Dette i kontrast til søkerlistene til vanlige dommerstillinger, der det normalt er mange advokater.

– Vi har snakket med søkere fra privat sektor som har kviet seg, blant annet på grunn av offentligheten rundt søknadene. De er redd for å miste klienter, sier Urke.

Han tror dessuten at lønnen spiller en betydelig rolle.

– Personlig tenker jeg at domstolledere må betales bedre. Det er liten forskjell på dommerlønn og lederlønn, og det stilles store krav til de som skal lede disse domstolene. Det er krevende stillinger, sier Urke.

- Manglende fokus

Leder av Dommerforeningen Ingjerd Thune deler Urkes syn på at antall søkere er for lavt.

– Selv om det synes å være noen godt kvalifiserte søkere til de to stillingene, er jeg enig i at det ikke er bra at det ikke melder seg flere kvalifiserte søkere til to så viktige stillinger. Jeg tror at dette kan ha sammenheng med at de aktuelle stillingene er mer rendyrkede lederstillinger, uten nevneverdig innslag av dømmende virksomhet, som er sentralt for mange dommere. Jeg tror at manglende fokus og strategi i forhold til rekruttering av ledere i domstolene, og den til dels ubetydelige lønnsforskjellen mellom domstolledere og ordinære dommere, gjør at stillingene ikke fremstår som attraktive nok for den vanlige dommer, men kun appellerer til personer med særlig interesse for ledelse og administrasjon, noe som bekreftes av det begrensede antall søkere, sier Thune.

Lagdommer Therese Steen i Borgarting sier på vegne av de tillitsvalgte dommerne at de er fornøyd med at det er flere kompetente søkere til stillingen som førstelagmann.  

– Sett hen til Borgarting lagmannsretts sentrale posisjon i rettsapparatet, og de utfordringer lagmannsretten står overfor, skulle vi imidlertid gjerne sett flere kompetente søkere, sier Steen.

De tillitsvalgte for dommerne i Oslo tingrett ønsker ikke å kommentere prosessen.