Sorenskriver Yngve Svendsen ved Kristiansand tingrett har de siste 8-10 årene vært involvert i nær sagt alt som rører seg i domstolsnorge. Nå søker han lederjobbene i landets to største domstoler.

Toppstillingene i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett ble ledige før jul, da både sorenskriver Geir Engebretsen og førstelagmann Ola Dahl, uavhengig av hverandre, sa opp med bare en ukes mellomrom.

Setteinnstillingsråd

Da nytt fra statsråd ble publisert fredag, var punkt 1 oppnevning av et setteinnstillingsråd til de to lederstillingene. Man trenger kanskje bare begrenset fantasi for å gjette seg til at det da foreligger inhabilitetsgrunner ved det ordinære innstillingsrådet, og på direkte spørsmål fra Rett24, bekrefter innstillingsrådets leder Yngve Svendsen at han søker stillingene. Ut over det ønsker han ikke å kommentere prosessen.

Svendsen har ledet innstillingsrådet siden 2010, og har ledet eller deltatt i en lang rekke sentrale råd og utvalg. For tiden er han leder av Domstolkommisjonen, som i 2020 skal levere en utredning om den fremtidige organiseringen av hele domstolsappparatet. Han ledet i sin tid navnelovutvalget, han ledet prosjektet som skulle forberede domstolene på ny tvistelov, han ledet utredning av lyd og bilde i rettssalene, og han har ledet Kompetanserådet for dommere.

Søknadsfrist i dag

Søknadsfristen for de to ledige stillingene går ut i dag. Lagmann Eirik Akerlie er konstituert i stillingen, men han opplyser til Rett24 at han ikke vil søke jobben. Det er foreløpig ikke kjent hvilke andre navn som vil stå på de to listene, men ut fra utlysningsteksten er det liten tvil om at administrative evner står høyere i kurs enn rettsavgjørelser av litterær kvalitet - første linje i teksten vedrørende kvalifikasjonene til Borgarting lyder:

«Borgarting lagmannsrett står for tiden overfor en krevende sakssituasjon. Den nye førstelagmannen må møte disse utfordringene på en måte som bidrar til at Stortingets mål for saksbehandlingstid innfris.» 

I et intervju med Rett24 i januar, la avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstoladministrasjonen vekt på at disse to stillingene er sentrale i en rekke prosesser og utviklingsarbeid for hele domstolsystemet:

- Det omfatter ledelse, rettspolitisk arbeid og hvordan dommergjerningen skal utøves, sa Moen.

Sju oppnevnt

Setteinnstillingsrådet som nå får i oppgave å gjennomføre intervjuer og innstilling, består av:

  • Sorenskriver Unni Sandbukt, Nord-Troms tingrett (leder)
  • Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, Frostating
  • Sorenskriver Bernt Oscar Bahr, Nedre Romerike tingrett
  • Advokat Arild Christian Dyngeland, Advokatforeningens hovedstyre
  • Direktør Anne Pauline Jensen, Statens sivilrettsforvaltning
  • Ingeniør Paul Christian Dahlø, Sørreisa
  • Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Bærum

Unni Sandbukt (56) har vært tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett siden 1996, og sorenskriver siden 2012. Hun er også leder av Tilsynsutvalget for dommere.