Høringsfristen på forslaget fra særdomstolsutvalget nærmer seg. Sist uke ble det klart at flere tingretter reagerer negativt, og at domstoladministrasjonen har måttet be om utsatt høringsfrist på grunn av omfattende diskusjoner i styret.

Utvalget ble ledet av professor Hans Petter Graver, og skulle utrede særdomstoler for barne- og familiesaker. 

Skrotes

Nå er høringsuttalelsen fra Dommerforeningen levert, og arbeidsgruppen som har skrevet uttalelsen er krass i kritikken.

Dersom de forutsetningene utvalget har lagt til grunn er avgjørende for reformen, mener dommerforeningen at hele reformen bør skrotes inntil den nylig nedsatte Domstolkommisjonen har vurdert den overordnede strukturen i domstolene.

I uttalelsen skriver dommerne at at forslaget bryter med prinsippet om domstolenes uavhengighet, ved at bare dommere som har gjennomført kurs med innhold fastlagt av forvaltningen skal kunne dømme :

"Forslaget er velment, men systematisk farlig. Situasjonen i Tyrkia, Polen og Ungarn illustrerer risikoen ved at forvaltningen tiltar seg innflytelse over hvilken dommer som skal avgjøre hvilken rettssak. Dette ligger i kjernen av domstolenes uavhengighet, og frarådes sterkt av Dommerforeningen."

Kritiserer masseutnevning

Ellers er det særlig forslaget om å massutnevne 74 fylkesnemndledere til tingrettsdommere som får gjennomgå:

"Dommerforeningen er enig med utvalget i at fylkesnemndene og fylkesnemndslederne sett under ett besitter verdifull kompetanse for så vidt gjelder barnevernsakene. Det er likevel ikke slik at den enkelte fylkesnemndsleder nødvendigvis innehar særskilt kompetanse på området. Dette kan eksempelvis være fordi vedkommende nylig har tiltrådt stillingen, og fordi vedkommende ikke har en yrkesbakgrunn med særlig barnefaglig kompetanse. Det er eksempler på fylkesnemndsledere som har hovedtyngden av sin yrkesmessige bakgrunn fra påtalemyndigheten eller fra forvaltning uten barnefaglige ansvarsområder. Allerede på dette punktet svikter dermed sentrale forutsetninger for utvalgets forslag. Den enkelte fylkesnemndsleder vil heller ikke nødvendigvis inneha de øvrige egenskaper som etterspørres hos en dommer og som vektlegges i en ordinær tilsettingsprosess."

"Særdeles uklokt"

Dommerforeningen skriver videre at forslaget etter deres syn fremstår "særdeles uklokt og risikofylt".

"Det er ikke vanskelig å se for seg at for eksempel en advokat med mange års erfaring med å prosedere saker i fylkesnemnd og tingrett for kommuner eller private parter, og med ettertraktede personlige egenskaper, ville kunne fremstå som en langt sterkere kandidat enn en nylig utnevnt fylkesnemndsleder med bakgrunn fra for eksempel påtalemyndigheten. At man for så mange nye dommere skal være avskåret fra å foreta en helhetsvurdering, hvor også personlige egenskaper vektlegges, fremstår for dommerforeningen som særdeles uklokt og risikofylt, tatt i betraktning det betydelige samfunnsansvaret stillingen innebærer og det forhold at en dommer er uavsettelig.

Det må i den forbindelse nevnes at søkerne til dommerstillinger jevnt over, og ut i fra faglige kriterier, er bedre kvalifisert enn søkerne til stillingene som fylkesnemndsledere. Det hender stadig at fylkesnemndsledere søker dommerstillinger uten å nå opp, noe som er et tydelig varsel om at det generelle kompetansenivået i dommerkorpset kan svekkes ved den modellen utvalget går inn for."

Dyrt og tregt

Dommerforeningen mener reformen vil gi lenger saksbehandlingstid for barnevernsakene, at konsekvensene for lagmannsrettene ikke er tilstrekkelig utredet, og at kostnadene vil bli uforholdsmessig høye.

Høringsfristen går ut 1. desember.

NOUen kan du lese her.