På grunn av Kristi himmelfartsdag ble denne ukens statsråd holdt på slottet i går, onsdag. Der ble det gjort en rekke utnevninger.

For domstolenes del har regjeringen utnevnt Lars Magnus Bergh til lagdommer i Frostating lagmannsrett. Bergh er i dag Fylkesnemndsleder, og spesialist på barnerett. Videre er Virke-advokat Anne Marie Sanne Øien utnevnt til tingrettsdommer i Follo tingrett. Øien har vært i hovedorganisasjonen Virke i seks år, og har fra tidligere erfaring både fra påtalemyndigheten, fra privat advokatvirksomhet og som dommerfullmektig. I Alta tingrett og Hammerfest tingrett er Jon Mjellekås utnevnt til tingrettsdommer. Mjellekås er allerede konstituert som dommer ved samme tingrett.

I tillegg er lagmann Mette Jenssen utnevnt til lagmann med avdelingslederansvar ved Borgarting lagmannsrett. Borgarting er organisert slik at hver avdeling ledes av to lagmenn, én med og én uten personalansvar.

NTB_RV0Iz38RBC4.jpg
Tone Aase under en pressekonferanse om Tengs-saken i 2016. (Foto: Scanpix)

Utenfor domstolene er politiadvokat Tone Aase utnevnt til statsadvokat ved Riksadvokatembetet. Aase har tidligere jobbet i den såkalte Cold Case-gruppen i Kripos, og var blant annet sentral i arbeidet med å få iretteført den såkalte Martine-saken, som endte med domfellelse i fjor.

I Finansdepartementet er Siren Solhaug utnevnt til ekspedisjonssjef for skatteøkonomisk avdeling, en posisjon med stor betydning for alle som lever av å gi råd om skatt. Solhaugs nye avdeling har ansvaret for strukturpolitiske spørsmål i den alminnelige økonomiske politikken, årlige skatte- og avgiftsopplegg, struktur- og næringsøkonomiske spørsmål. Solhaug er i dag avdelingsdirektør i Finansmarkedsavdelingen, og der hun er sentral i utarbeiding av regelverk innen bank, forsikring, tjenestepensjon og verdipapirhandel.

Endelig er forbrukerdirektør Elisabeth Lier Haugseth utnevnt til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementets avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker. Haugseth vil dermed få det faglige ansvaret for blant annet Diskrimineringsnemnda og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hele statsrådsprotokollen ser du her