Tidligere i vår etterlyste 16 domstoler på Østlandet søkere til et felles utvalg av eksterne rettsmeklere, som domstolene etter tvisteloven er pålagt å ha.

– Erfaringen til nå er at de eksterne rettsmeklerne har vært brukt i liten grad, men nå har vi revitalisert denne muligheten gjennom utnevningen av dette utvalget, sier HR-leder i Oslo tingrett, Marius Thomassen.

Gjelder for seks år

Etter at søknadsfristen var utløpt, var det kommet inn 59 søknader. De 30 som ble oppnevnt er.

 1. Halvor Hanneborg Finne, Kluge
 2. Rune Lium, LO-advokat
 3. Per Kr. Hansen, Hortens Advokatene
 4. Roar Wægger, Wægger Negotiation Institute
 5. Beate Vesterås, DLA piper
 6. Randi Bull, Bull & Co
 7. Svein Andersen, Wessel Advokater
 8. Hanne Plathe Maartmann, Kindem & Co
 9. Advokat Hans A. Strandrud
 10. Sverre Blandhol, professor UiO
 11. Fredrik Lilleaas Ellingsen, Selmer
 12. Ane Sofie Tømmerås, Fru Justisia
 13. Lena Fagervold, Kommuneadvokaten i Ringerike kommune
 14. Morten Tveten,  Sands
 15. Carl E. Roberts, Selmer
 16. Jan Erik Sverre, Kvale 
 17. Anne Cathrine Røed, Grette
 18. Atle Løhren Hess, Sweco
 19. Erlend Haaskjold, Arntzen de Besche
 20. Ola Nisja, Wikborg Rein
 21. Geir Frøholm, Sands
 22. Advokat Rune Nesseth
 23. Dag Røed, Haraldsen Bydal
 24. Advokat Ketil R. Sveen
 25. Advokat Sara Sørensen
 26. Siv E. Hveberg, Advokatfirmaet Hveberg
 27. Anette Fjeld, Deloitte 
 28. Mads Magnussen, Wikborg Rein
 29. Helge Hjetland, Advokatene H. Hjetland og N.P. Johansen
 30. Magnus Dæhlin, DSA

Oppnevningen gjøres for en seksårsperiode, og gjelder til 20. juni 2024.

Utvalget er oppnevnt for Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Oslo byfogdembete, Follo tingrett, Heggen og Frøland tingrett, Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett, Øvre Romerike tingrett, Nedre Romerike tingrett, Asker og Bærum tingrett, Drammen tingrett, Ringerike tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett og Hallingdal tingrett.

Det vanlige er at en fagdommer leder rettsmeklingen, men dersom partene ber om det eller samtykker, kan rettsmeklingen overlates til en person fra rettsmeklerutvalget.

Utenrettslig mekling

I tillegg til domstolenes rettsmekling, har Advokatforeningen trappet opp sitt tilbud om utenrettslig mekling. Det forteller advokat Hanne Plathe Maartmann i Kindem & co, som selv er både sertifisert mekler og nyopppnevnt rettsmekler.

– Ordningen med godkjente advokatmeklere har eksistert i mange år, men ordningen har i liten grad blitt brukt.

– Hvorfor det?

– Kanskje har ikke ordningen vært godt nok kjent. Advokater bringer nok tradisjonelt saken inn for retten i stedet for å prøve alternativ tvisteløsning gjennom bruk av advokatmekler. Vi ønsker å øke folks kunnskap om meklingsinstituttet, fordi vi ønsker at det skal bli brukt.

– Hva mener du er fordelen med denne ordningen?

– Vi mener mekling er en god tvisteløsningsmetode, ettersom partene da har mer kontroll på saken. Man står friere til å avtale en løsning, det er en raskere prosess, og den innebærer lavere kostnader.

Mekler-akademi

Ettersom ordningen ble lite brukt, har Advokatforeningen ønsket å gjøre endringer i ordningen ved å innføre et nytt kurs, gjennom det såkalte Meklingsakademiet. Dette går over 5 dager, med en avsluttende eksamen. I tillegg er det krav til vedlikehold. Sertifiseringen gjelder for 3 år av gangen, og kan fornyes ved søknad. Vilkåret for fornyelse er bla. gjennomførte meklinger.

På mekling.no finner man en oversikt over sertifiserte advokatmeklere og deres kompetanseområder, som folk kan bruke dersom de har en konflikt som de ønsker å løse, uten å gå til retten.

– Men meklerne kan også brerukes av advokater som ønsker å anbefale sine klienter mekling, forteller Maartmann.