Tidligere i år varslet Juristforbundets president Curt A. Lier at han blir partner i advokatfirmaet Barneadvokatene DA, når han til høsten går av etter seks år som president.

Curt A. Lier går av.

Nå har valgkomitéen levert en delt innstilling på hvem som skal overta vervet, skriver Juristkontakt. Et flertall på tre vil ha lagdommer Håvard Holm, som tidligere blant annet har vært leder av Dommerforeningen. Et mindretall på to vil ha advokat Sigurd Knudtzon fra Simonsen Vogt Wiig, som tidligere har hatt verv i Advokatforeningen.

Flertallet består av forhandlingssjef i Legeforeningen Hanne Gillebo-Blom, nestleder i Akedemikerne NAV Stein Arne Hammersland og lagdommer i Hålogaland Nils Asbjørn Engstad.

Mindretallet består av advokat Jørn H. Hammer og rådgiver i Tromsø kommune Benedikte Rørvik Nilsen.

Ny ledelse skal velges på landsmøtet i november.

I begrunnelsen for Holm, skriver flertallet: 

«Håvard Holm er 62 år og bosatt i Oslo. Han avla sin juridiske embetseksamen i 1983, og har i tillegg befalsskolen, bedriftsøkonomstudiet og møterett for Høyesterett. Holm har en variert yrkesbakgrunn, fra blant annet militæret, politiet, banksektoren, advokatfirma, Økokrim og fra 2004 som lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Holm har i hele sin karriere vært engasjert i tillitsvalgt- og organisasjonsarbeid, og har i flere år vært styremedlem i og fra 2010-2014 leder av Den norske Dommerforening. Han har i den anledning også sittet 4 år i Juristforbundets hovedstyret som Dommerforeningens representant. Valgkomiteens flertall mener Håvard Holm har de egenskapene og den erfaringen som trengs for å lede hovedstyret i tiden fremover. Holm har bred erfaring fra mange sektorer i arbeidslivet og bred organisasjonserfaring. Han kjenner forbundet godt, og har et brennende engasjement for samfunnsspørsmål. Valgkomiteen har også vektlagt hans brede kontaktnett i norsk samfunnsliv, og at han er vant til å håndtere utadrettet virksomhet og mediehenvendelser. Som person er han troverdig, tydelig og inkluderende, med gode lederegenskaper samt evner som vil kunne få hovedstyret til å fungere godt som et strategisk og overordnet organ. Valgkomiteens flertall mener Holm vil fremstå som en samlende president som vil favne hele forbundet. Etter flertallets oppfatning vil han være en tydelig og trygg leder for alle i systemet, uavhengig av faglig tilknytning. På bakgrunn av det ovenstående vil valgkomiteens flertall anbefale at landsmøtet velger Håvard Holm som president for Norges Juristforbund.»

I begrunnelsen for Knudtzon, skriver mindretallet:

«Sigurd Knudtzon er 62 år og bosatt i Oslo. Han avla sin juridiske embetseksamen i 1982, har en MBA i international management fra Arizona, USA og har gjennomført "Program of negotiations" ved Havard law school, USA. Knudtzon har arbeidet som advokat/partner i ulike advokatfirmaer i hele sitt yrkesaktive liv. Han har blant annet arbeidet med selskapsrett, virksomhetstransaksjoner, styrearbeid og prosedyre – med betydelig grad av internasjonalt arbeid. Knudtzon har skrevet en rekke artikler og bøker. Knudtzon har vært medlem av Juristforbundet siden studietiden. Han har vært engasjert i ulike foreninger, herunder i Norsk forening for Europarett og som styremedlem i Juristenes utdanningssenter. Han har hatt ulike verv i Advokatforeningen gjennom flere tiår. Han har ikke tidligere hatt verv i Juristforbundet. Knudtzon ser for seg presidentvervet som et deltidsverv, kombinert med å drive en begrenset advokatpraksis. Valgkomiteens mindretall vil særlig trekke frem Knudtzons engasjement, profesjonalitet i forhold til styrearbeid, arbeidskapasitet og evne til nytenkning som avgjørende for innstillingen. Mindretallet har vektlagt at Knudtzon vil representere en fornyelse og revitalisering av forbundet. Knudtzon har bakgrunn fra privat sektor og advokatvirksomhet, en sektor som trenger Juristforbundets oppmerksomhet. Samtidig fremstår Knudtzon som engasjert også i andre sektorer og på overordnet samfunnsmessig plan. Knudtzon er spesielt engasjert i digitalisering og utvikling av forhandlingsløsninger / meklingsinstituttet, noe som valgkomiteens mindretall ser som positivt for videre utvikling av forbundet. Valgkomiteens mindretall legger til grunn at Knudtzon godt vil kunne kombinere vervet som president med en begrenset advokatvirksomhet, da mindretallet legger til grunn at han har stor arbeidskapasitet, og at vervet er sesongbetont. Valgkomiteens mindretall legger til grunn at med Sigurd Knudtzon får Juristforbundet en utadvendt, profesjonell og fremoverlent president, som vil fungere som en profesjonell styreleder og bidra til styrets strategiske arbeid.»