Denne uken gikk fristen ut på siste runde av utlysninger før de de nye tingrettene etableres. Den viser at det i Trøndelag ikke blir konkurranse, der er sorenskriver Leif Otto Østerbø eneste søker.

I Tromsø, derimot, ønsker både Unni Sandbukt og Frank Kjetil Olsen jobben. Sandbukt leder i dag Nord-Troms tingrett i Tromsø, mens Olsen leder Senja tingrett. Olsen har det siste året markert seg som en av de mest uttalte og aktive reformmotstanderne.

Også i Finnmark er det to søkere. Der søker både Kåre Skognes, konstituert sorenskriver ved Øst- Finnmark tingrett, og Finn-Arne Schanche Selfors, som er sorenskriver ved Indre Finnmark tingrett.

I Follo og Nordre Østfold tingrett søker nestleder ved Follo tingrett Rune Nordby. Det betyr at nåværende sorenskriver Trine Standal ikke fortsetter som leder.

Annonse

Vi søker advokater

Utmeldt i protest

Samtidig som rekrutteringen går mot slutten, har Dommerforeningen mottatt en utredning om hvilke plikter og rettigheter de «overtallige» sorenskriverne vil ha etter sammenslåingen. Domstoladministrasjonen har allerede avklart at de sorenskriverne som ikke får fornyet lederjobben, beholder både lønn og tittel. Diskusjonen dreier seg nå om hvilke arbeidsopppgaver de skal ha, og her er det langt fra enighet mellom alle de berørte.

Dommerforeningen har gjennom prosessen gjennomgående stilt seg positiv til domstolsreformen. Dette har etter det Rett24 kjenner til medført at en håndfull dommere, som ikke støtter sammenslåing, har valgt å melde seg ut. Flere skal i stedet ha meldt seg inn Norsk Tjenestemannslag, som er ett av de største forbundene i LO.

Må tåle reisevei

Utredningen Dommerforeningen nå har mottatt, er skrevet av Arntzen de Besche-partner Ingeborg Moen Borgerud. Hun konkluderer med at det «neppe er noe til hinder for at sorenskriverens stilling videreføres som en ren dømmende stilling i den sammenslåtte domstolen».

Videre mener Borgerud at dommere i sammenslåtte domstoler kan pålegges å sette rett ved andre rettssteder enn der de har sitt faste kontorsted «såfremt dette ikke medfører en meget betydelig og omfattende økning av reisevirksomheten».

Borgerud konkluderer med at myndighetene har relativt vid adgang til å omorganisere domstolenes virksomhet, forutsatt at omorganiseringen er saklig og generelt begrunnet. «Som følge av dette må den enkelte dommer som utgangspunkt akseptere endringer som følger av en slik omorganisering», heter det i utredningen.

Innstillingsrådet for dommere skal holde to møter før påske, og et ekstraordinært møte i april, for å få behandlet alle lederstillingene.