I januar 2019 sendte Domstoladministrasjonen ut en pressemelding om at en dommer ved Oslo tingrett var siktet for «alvorlige straffbare forhold».

Siktelsen gikk ut på at dommeren skulle ha skaffet seg tilgang til og/eller vært i besittelse av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn.

– Det har blitt gjennomført ransaking i anledning saken, etterforskingen består blant annet i å gjennomgå beslag, opplyste Kripos.

Rett24 omtalte pågripelsen her

Dommer i mange år

Dommeren har vært dommer i Oslo gjennom mange år, og et søk i Lovdata viser at han ved flere anledninger avgjort saker som gjelder besittelse av overgrepsmateriale. Mannen søkte kort tid etter pågripelsen om avskjed fra sin stilling som dommer, en søknad som raskt ble innvilget. Lenge nektet han straffskyld, og Kripos gjennomførte en omfattende etterforskning før mannen erkjente forholdet. 

Denne uken ble saken avgjort av Follo tingrett, som tilståelsessak. Av dommen fremkommer at forholdet ble avdekket av Domstoladministrasjonen, da de oppdaget at det fra domstolens nettverk ble koblet til sider med ulovlig innhold. I dommen legger tingretten til grunn at nedlastingen av det ulovlige materialet i hovedsak er skjedd fra Oslo tingretts lokaler:

«Kripos' gjennomgang av det beslaglagte materialet viser at siktede i perioden oktober 2013 til pågripelsen i januar 2019 har lastet ned eller besittet minst 3600 bilder og 1300 filmer som viser seksuelle overgrep mot barn og/eller fremstillinger som seksualiserer barn. Samlet spilletid er ca 17 timer.»

Skjerpende 

Retten legger videre til grunn at materialet ikke er videreformidlet, og ikke er i groveste kategori. Derimot er det skjerpende at mannen utførte handlingene mens han var på jobb som dommer:

«Aktor har vist til at siktede som dommer nettopp hadde i oppgave å bekjempe det stadig økende samfunnsproblem som den type kriminalitet han selv begikk representerer. Retten er enig i at det er skjerpende at siktede arbeidet som tingrettsdommer mens han samtidig begikk kriminelle handlinger. Allmennhetens tillit til rettsvesenet er et vesentlig moment for en fungerende rettsstat. Siktedes handlinger er egnet til å svekke denne tilliten, både fordi de er utført av en som utøver dømmende virksomhet og fordi de er begått i tingrettens lokaler og i direkte tilknytning til den dømmende virksomhet.»

Retten mener forholdet normalt ville gitt sju til åtte måneder fengsel, men at straffen i dette tilfellet bør være ett år. Fra dette trekkes 15 prosent tilståelsesrabatt, slik at totalen blir 10 måneder fengsel.

Selv om mannen muligens uansett vil slite noe med å komme på intervju til en eventuell ny dommerstilling, fradømmes mannen også retten til å være dommer for fremtiden.