Denne uken behandler Høyesterett en prinsipielt viktig sak om de omstridte alderstestene, som brukes i asylsaker. Spørsmålet har vært om det må foreligge kvalifisert sannsynlighetsovervekt før utlendingsmyndighetene kan fastslå at en person er over 18 år, dersom han selv oppgir å være mindreårig.

Tingretten mente ja, men i Borgarting vant staten frem med at det ikke kreves en slik grad av sannsynlighetsovervekt. Samtidig konstaterte lagmannsretten at det ikke foreligger praksis fra Høyesterett som avklarer spørsmålet.

Rett24 omtalte Borgarting-dommen her

Bakgrunn fra RA

Staten er for Høyesterett representert ved advokat Ingrid Skog Hauge fra Regjeringsadvokaten. Hun var i flere år kollega med én av de fem dommerne i saken, Kine Steinsvik. De fem asylsøkerne, og partshjelper NOAS, har derfor reist habilitetsinnsigelse mot Steinsvik.

Asylsøkerne og NOAS representeres av Georg Abusdal Engebretsen og Jan Fougner fra Wiersholm.

Steinsvik har opplyst at hun var kollega med Skog Hauge hos Regjeringsadvokaten frem til 2014, og at de er venner. De senere år har de møttes 5-6 ganger i året sammen med en gruppe tidligere kollegaer. Steinsvik har opplyst at hun ut over dette ikke har noe nært personlig vennskapsforhold til Skog, refereres det i avgjørelsen. Fra asylsøkernes anførsel refererer Høyesterett:

«Grensen mellom venninne og nær venninne er vanskelig å praktisere og enda vanskeligere å bedømme fra utsiden. Videre er det anført at dommer Steinsvik var sentral i Regjeringsadvokatens håndtering av statens utlendingssaker, og det må legges til grunn at de to har diskutert spørsmål som inngår i rammen for nærværende sak. Dette fremstår uheldig, særlig i en sak hvor styrkeforholdet mellom partene er så ulikt.»

Staten fremholdt at Steinsvik ikke er inhabil som følge av vennskapet, og at hun ikke hadde noe formelt ansvar for utlendingssaker ved Regjeringsadvokatens kontor, ut over å prosedere slike saker på lik linje med andre advokater på kontoret.

Flertallet

Høyesteretts flertall er enig med staten, og skriver:

«Flertallet – dommerne Webster, Bull, Ringnes og Østensen Berglund – finner det klart at dommer Steinsviks tidligere ansettelsesforhold hos Regjeringsadvokaten ikke isolert sett kan tilsi at hun er inhabil i saken her. Ansettelsesforholdet ble avsluttet i 2014. Verken det forhold at hun prosederte saker for utlendingsmyndighetene, eller at hun deltok i generelle faglige diskusjoner på rettsområdet, kan medføre inhabilitet i en sak som er innkommet Regjeringsadvokaten flere år etter at hun avsluttet sitt arbeidsforhold der. Det samme gjelder hennes tidligere foredragsvirksomhet for forvaltningen.

Som utgangspunkt innebærer heller ikke et alminnelig vennskapsforhold mellom en dommer og en prosessfullmektig at det foreligger inhabilitet. Dette gjelder også der vennskapsforholdet er en følge av et tidligere kollegialt forhold, noe som for øvrig er ofte forekommende. Det følger av langvarig praksis at det må være tale om et nokså nært vennskapsforhold, jf. blant annet HR-2016-2311-P avsnitt 20 med videre henvisninger. Slik kontakten mellom dommer Steinsvik og advokat Skog Hauge er beskrevet, finner flertallet at det ikke er tale om et slik nært vennskap at det kan medføre inhabilitet.

Flertallet finner grunn til å understreke at vurderingen av om et vennskapsforhold kan medføre inhabilitet, vil kunne stille seg annerledes der dommeren har et vennskapsforhold til en part i saken. Det er ikke tilfelle her, hvor dommer Steinsvik og advokat Skog Hauge opptrer i sine respektive profesjonelle roller.»

Dissens

Dommer Kristin Normann dissenterer i denne saken, men er enig med flertallet i at verken ansettelsesforholdet hos RA eller vennskapet med prosessfullmektigen medfører inhabilitet. Normann mener likevel at Steinsvik, etter en samlet vurdering, under tvil, er inhabil:

«Fordi det etter mindretallets syn dreier seg om et tvilstilfelle, tillegger mindretallet det videre selvstendig betydning at de ankende parter og partshjelper har krevd at dommer Steinsvik viker sete, jf. HR-2018-451-A avsnitt 12. Mindretallet tilføyer at det i HR-2016-2311-P – i motsetning til i saken her – ikke var reist innsigelser mot dommer Utgårds habilitet.»

Kine Steinsvik hadde 12 års fartstid hos Regjeringsadvokaten, før hun ble utnevnt til lagdommer i Borgarting i 2014. Det siste året før hun ble utnevnt til Høyesterett i vår, var hun fungerende Riksmekler. Hun tiltrådte som dommer i Høyesterett etter rettsferien.

Les avgjørelsen her