Det er på høy tid at regjeringen følger opp Domstolkommisjonens arbeid og anbefalinger fra 2020 om et nytt, felles lønnssystem for dommerne. Det er minst tre viktige grunner til det:

  • dommernes uavhengighet er ikke tilstrekkelig sikret med dagens lønnssystem
  • svak lønnsutvikling over flere år har ført til alvorlig svikt i rekrutteringen av dommere på alle nivåer
  • det er store forskjeller i lønn mellom de ulike dommerfunksjonene. Lønnsnivåene for jordskiftedommerne, som er de som løser tvister som oppstår rundt fast eiendom og rettigheter til eiendommer, ligger i dag atskillig under nivåene for dommere i de alminnelige domstolene, med store konsekvenser for rekrutteringen til jordskifterettene

Domstolkommisjonens konklusjon i NOU 2020:11 er klar: «Det er viktig av hensyn til domstolenes uavhengighet at man får etablert en bedre prosess for fastsettelse av lønn til dommere. Jordskiftedommere bør bringes inn i samme ordning som dommere i tingrettene og lagmannsrettene.»

Det er i dag tre systemer for dommerlønn som ingen kan si seg fornøyd med. Kjennskap til disse er nødvendig for å forstå det sterke behovet for et nytt, felles lønnssystem.

I 1962 ble det innført en ordning hvor dommerne i Høyesterett fikk lønn fastsatt etter innstilling fra Stortingets Presidentskap.

I 1999 ble dommere i tingrett og lagmannsrett tatt ut av hovedtariffavtalen etter avtale mellom hovedsammenslutningene. Lønn for dommere i tingrett og lagmannsrett blir derfor fastsatt administrativt av det som i dag er Kommunal- og distriktsdepartementet. I og med at de ordinære dommerne ikke er med i hovedtariffavtalene, så har de ikke rett til å forhandle om lønn. De har heller ikke formell medbestemmelsesrett på andre måter.

Jordskiftedommere omfattes av hovedtariffavtalene og får lønn fastsatt gjennom ordinære forhandlinger. For å ivareta prinsippet om uavhengighet, forhandler dommerne som gruppe og alle har samme lønn. Framforhandlet lønn danner lønnsnivået som brukes ved utnevninger i nye embeter.

Det forhandles derfor ikke lønn ved utnevning av jordskiftedommere, og heller ikke etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.3 som gjelder tillegg på særskilt grunnlag. Begrunnelsen er at dommeres uavhengighet skal ivaretas, og ingen skal derfor belønnes særskilt. Følgen er at hensynet til uavhengighet gjør at jordskiftedommerne ikke kan ta nytte av virkemidlene som ligger i hovedtariffavtalens forhandlingssystem.

Dommere har ingen ytterligere lønnsutvikling utover den årlige justeringen. Andre yrkesgrupper i statlig sektor kan forhandle lønn ved flere anledninger, som ved ansettelse og ellers gjennom året om det oppstår særlige behov. Gjennomsnittlig øker dermed lønnen for disse utover det som bestemmes i de faste årlige oppgjørene. Denne økningen betegnes som lønnsglidning.

Når den årlige økonomiske rammen for lønnsoppgjørene i Staten fastsettes, så tas det hensyn til lønnsglidningen. Det betyr at beløpet det skal forhandles om, blir redusert tilsvarende glidningen. Det får negativ konsekvens for lønnsutviklingen til jordskiftedommere som ikke har lønnsglidning. Også lønnsutviklingen for ordinære dommere ligger under det som er den generelle lønnsutvikling i samfunnet. 

Den svake lønnsutviklingen bidrar til kraftig sviktende rekruttering til domstolene og jordskifterettene. Flere jordskifteretter har stått uten dommere i flere år fordi de ikke får besatt stillingene. Det fører til stor arbeidsbelastning for dem som må steppe inn, og lange ventetider på saksbehandling.

Domstolkommisjonen anbefaler at jordskiftedommerne, tingretts- og lagdommerne har samme lønnssystem, og skisserte i utredningen i 2020 flere modeller for hvordan dette kan gjøres. Det er nå tre år siden, men departementet har ennå ikke satt i gang arbeidet med å vurdere nytt lønnssystem. Dermed har alle dommere fortsatt dårligere lønnsutvikling enn andre yrkesgrupper.

Vi forventer at regjeringen nå følger opp kommisjonens grundige arbeid og involverer partene, Domstoladministrasjonen som representant for arbeidsgiverne, og Dommerforeningen og Tekna, som representanter for arbeidstakerne, i arbeidet framover.

Et nytt lønnssystem må på plass for å sikre rekrutteringen til dommeryrket. Dagens ordning svekker dommernes uavhengighet og dermed også rettssikkerheten.