Det er klart etter at LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag også har levert sin høringsuttalelse til regjeringens reverseringsforslag. Høringsfristen er nå utløpt, men en helt ualminnelig stor mengde innspill fra store og små interessenter. 368 forskjellige dokumenter er nå publisert på departementets oversikt over høringsuttalelser.

Hva de sentrale aktørene ville mene om reversering var på forhånd ikke så vanskelig å gjette seg til, all den tid alle sammen uttalte seg i forbindelse med selve reformen. Det som derimot var mer uavklart, var hvordan LO og LO-forbundet NTL ville stille seg.

Annonse

Har du prosedyreerfaring, og trives med å arbeide med rettsprosesser innenfor erstatnings- og forsikringsrett?

Tyrkiske tilstander

LO juridisk representerer de sorenskriverne som har gått til sak for å bli entlediget etter at de ikke fikk beholde lederfunksjonene sine, kun lønn og tittel. Leder av NTL Domstol skrev i fjor på Rett24 at norske myndigheter ikke med troverdighet kan protestere mot det dommere blir utsatt for i Polen, Ungarn og Tyrkia, om de går på akkord med embetsvernet her hjemme.

Flere reformmotstandere meldte seg inn i NTL som en konsekvens av at Dommerforeningen bestemte seg for å støtte det opprinnelige reformforslaget.

LOs høringsuttalelse ble publisert allerede for en uke siden. Der fremkom det at LO ikke støtter en generell reversering, men at de etter tilbakemelding fra medlemmene anbefalte regjeringen å «spesielt vurdere om det bør» reverseres i ti konkrete tilfeller. LO gikk altså ikke så langt som til å anbefale en reversering, bare at det bør spesielt vurderes.

Peker på 10 tingretter

Det gjør derimot NTL, er det nå klart. I høringsuttalelsen deres pekes det på de samme 10 tingrettene som fra LO. Det er med andre ord enighet i både LO og NTL om at flertallet av dagens tingretter skal bestå uten reversering.

Dette gjelder blant annet Søndre Østfold, der tingrettene i Moss, Halden, Sarpsborg og Fredrikstad ble slått sammen. Det gjelder også blant annet Trøndelag tingrett, Romerike og Glåmdal tingrett og Vestfold tingrett.

De 10 tingrettene NTL mener bør deles opp i mindre enheter er:

  • Ringerike, Asker og Bærum tingrett
  • Buskerud tingrett
  • Telemark tingrett
  • Hordaland tingrett
  • Møre og Romsdal tingrett
  • Helgeland tingrett
  • Midtre Hålogaland tingrett
  • Nord-Troms og Senja tingrett
  • Salten og Lofoten tingrett
  • Indre og Østre Finnmark tingrett

Annonse

Finanstilsynet søker jurist/økonom til en stilling innen EØS-arbeid

Heller ikke Parat vil reversere

Også arbeidstakerorganisasjonen Parat organiserer mange administrativt ansatte i domstolene. Parat er en del av YS, som er en slags konkurrent til LO uten tilknytning til Arbeiderpartiet. Parat skriver i sin høringsuttalelse at den nye ordningen «ser ut til å ha redusert sårbarheten i de mindre domstolene og ført til bedre ressursutnyttelse. Parat kan ikke se man kan ivareta to så viktige elementer gjennom en ren reversering.  Da vil man følgelig i relativt nær fremtid måtte starte arbeidet med en ny reform og domstolenes ansatte, og deres brukere, vil bli gående i en evig omstilling hvor det aldri blir ro til produksjon.»

Parat gjør deretter akkurat det samme som LO, de viker tilbake for å anbefale en reversering, men ber departementet «vurdere reversering eller andre tiltak» i de samme 10 tingrettene som LO og NTL har fremhevet.

Riksadvokaten advarer sterkt

Både Advokatforeningen, Dommerforeningen, Riksadvokaten, Høyesterett, Domstoladministrasjonen, Barneombudet og samtlige domstolledere fraråder, til dels sterkt, å starte på en ny omorganisering.

Riksadvokatens høringsuttalelse kom inn nå helt på slutten, og Jørn Sigurd Maurud skriver:

«Riksadvokaten slutter seg til statsadvokatembetenes klare råd mot å reversere domstolsreformen, basert på deres erfaringer fra strafferettspleien. En reversering nå fremstår ikke tilstrekkelig begrunnet, men vil kunne svekke fremdriften og kvaliteten i strafferettspleien samt borgernes rettssikkerhet.»

Hele den svært tykke bunken av høringsuttalelser finner du her.