Milliardene triller i høyt tempo vest for Oslo, der Statens vegvesen bygger ny E18 gjennom Bærum. Det enorme anleggarbeidet medfører stor belastning på naboene, og i september kom Borgarting lagmannsrett til at arbeidet var så omfattende at de berørte naboene skulle tilkjennes erstatning som om eiendommene var blitt gjenstand for ekspropriasjon.

Dette til tross for at eiendommenes verdi vil være tilbake til det normale når arbeidet med tid og lange stunder er over.

Annonse

Advokat / advokatfullmektig

Lang tid for barn

Borgarting skrev:

«Lagmannsretten mener at bevisføringen viser at anleggsarbeidene i denne saken er særlig omfattende og langvarige. Anleggsperioden er opp mot åtte år, og for lange perioder viser støyprognosene støynivåer – særlig for eiendommene i Sandviksveien – som til dels går langt utover retningslinjene i T-1442/2016 og T-1442/2021.

Som redegjort for ovenfor, er tålegrensen høyere der ulempene er av midlertidig karakter. Lagmannsretten mener dette ikke er avgjørende i denne saken. Retten er ikke kjent med at domstolene har vurdert ulemper fra anleggsarbeider med den varighet vi har i denne saken. Til dette kommer at arbeidene er omfattende, og skjer i et tett bebygget område. For et barn på ti år fremstår ikke en anleggsperiode på åtte år som midlertidig. For en person som er i eller nærmer seg pensjonsalderen, kan åtte år utgjøre en stor del av forventet gjenværende botid i boligen.»

Ettersom dette er en praksis som potensielt vil kunne påføre staten økte utgifter i en rekke utbygginger, har Statens vegvesen anket saken til Høyesterett. Sist uke besluttet ankeutvalget å fremme saken til behandling.

Uvanlig lang periode

Staten har i lagmannsretten vært representert av Tore Jetmundsen Rindedal fra Mageli. Han sier at det er lengden på belastningen som påføres naboene som vil være kjernen i saken for Høyesterett.

Tore Jemundsen Rindedal.png
Tore Jemundsen Rindedal, Mageli.

– Det er ingen uenighet om at det foreligger en ulempe. Det det er uenighet om, er hvordan man skal plassere dette erstatningsrettslig. Spørsmålet er om denne perioden er så langvarig at det skal likestilles med en varig omsetningsnedgang på eiendommen.

– Er det slik at man som nabo ikke får noen erstatning for midlertidige ulemper?

– Tradisjonelt får man ikke erstatning for midlertidig ulemper, men her har lagmannsretten kommet til at ulempen er så langvarig at det skal likestilles med et varig tap. Anleggsperioden er i dette tilfellet uvanlig lang, og så langt vi har kunnet se finnes det ikke noen lignende saker fra tidligere. Det nærmeste er en dom fra Frostating lagmannsrett, knyttet til utbyggingen av E6. Der var støyperioden fem år, og det mente lagmannsretten at ikke ga grunnlag for erstatning, sier Rindedal.

Massiv støy

For Høyesterett er det Regjeringsadvokaten som har overtatt saken på vegne av staten. Beboerne representeres på sin side av Thomas Andersen fra Brækhus. Han forteller at støyen naboene bes tåle er på et slikt nivå at det ofte ikke er mulig å føre en samtale innendørs.

thomas Andersen.jpg
Thomas Andersen, Brækhus

– Vi snakker her om en kontinuerlig, massiv støy fra 07 til 23, seks dager i uken, gjennom åtte år. Lagmannsretten la til grunn, og det er enighet om, at dersom eiendommene selges nå, så er det med betydelig redusert verdi på grunn av anleggsarbeidene, sier Andersen.

Han vil anføre at det er ikke noe vilkår at tapet må realiseres for å få tilkjent erstatning.

– Boligene har tapt 40 prosent av markedsverdien i 2021, noe som gir boligeierne mindre økonomisk handlefrihet. Dette har for eksempel betydning dersom de enten skal selge eller belåne boligen før E18-utbyggingen er ferdig. Det har prinsipielt sett ingen betydning at boligene kan selges til full pris om åtte år, sier Andersen.