Arbeidsretten består av tre fulltidsansatte dommere, lederen Jacob Wahl, nestleder Tron Løkken Sundet og – inntil tidligere i høst – Marit B. Frogner.

Frogner er imidlertid utnevnt til lagdommer ved Borgarting, og i hennes fravær er Alexander Næss Skjønberg (32) konstituert i stillingen ut året.

Nå skal stillingen besettes permanent, en prosess partene i arbeidslivet følger tett. Arbeidsretten avgjør etter arbeidstvistloven tariffolkningen med bindende virkning, uten ankemuligheter. Arbeidsretten legger dermed grunnlaget for spillereglene i stort sett hele det norske arbeidslivet.

Ansatte sin egen

Da søkerlisten ble kjent i august, ble det klart at det sto 11 navn på listen. Blant de mest aktuelle kandidatene var den allerede konstituerte Alexander Næss Skjønberg, arbeidsrettsadvokatene Arvid Ødegård og Elin Nykaas, samt fagdirektør Eli Mette Jarbo (59) fra Arbeids- og sosialdepartementet.

I motsetning til ved ordinære dommeransettelser, er det Arbeids- og sosialdepartementet som velger dommerne til Arbeidsretten.

Etter intervjurunden tidligere denne måneden, valgte altså departementet å utnevne sin egen fagdirektør.