Tilsynsutvalget for dommere behandler klager og vurderer disiplinærtiltak mot dommere, jf dstl § 235. Samme paragraf gir også regler for utvalgets sammensetning: to dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene eller tingrettene, en advokat og to medlemmer som representerer allmennheten.

Prinsipper om god dommeradferd er gitt med utgangspunkt i dstl § 55 tredje ledd: «En dommer skal utføre sin dommergjerning upartisk og på en måte som inngir alminnelig tillit og respekt.»                                                                                                                                     

Får «kopi» av dommerens tilsvar

Mitt anliggende er saksbehandlingen for Tilsynsutvalget når en dommer er innklaget for å ha opptrådt respektløs overfor den ene parten – i dette tilfelle min klient, som jeg bisto i en konkret rettssak.

Min klient påklager dommerens oppførsel. Dommeren får anledning til å kommentere klagen, og avviser at vedkommende har opptrådt på en krenkende måte. Ikke uventet. Både klagen og tilsvaret sendes så til øvrige aktører i saken: motpartens advokat, de to skjønnsmedlemmene, jordskifteutrederen og undertegnede. Vi blir bedt om å komme med uttalelser til klagen.

Jeg blir forundret over at dommerens tilsvar sendes over til de som er bedt om å kommentere klagen. Det er klagen som skal kommenteres – ikke innklagedes tilsvar. Oversendelsen av tilsvaret vil kunne legge grunnlaget for at de øvrige aktørene i saken gir sin tilslutning til dommerens fremstilling. Hvorfor så skeptisk til dette? Jordskifteutrederen har dommeren som kollega, og vil naturlig nok grue seg for å skrive noe som vil kunne gjøre et videre kollegialt forhold vanskelig. Skjønnsmedlemmene oppnevnes jevnlig av dommeren og ønsker fortsatt å kunne få slike oppdrag i framtiden.

Advokater er jevnt over forsiktige med å stå fram med kritikk av dommere, og vil derfor avpasse sine uttalelser til dette forholdet. Konspiratorisk?

Som et ekko

Av de fem personene som blir bedt om å kommentere klagen og klagetilsvaret, er fire av uttalelsene som et ekko av dommerens tilsvar. Alle de fire er enige om at intet kritikkverdig har skjedd. I den grad noe er kritikkverdig, må det skyldes motpartens adferd. Når uttalelsene oppsummeres, er det fire personer som støtter dommerens framstilling. Jeg støtter min klients framstilling av dommerens oppførsel som respektløs.

Rettssaken vakte interesse i lokalmiljøet, og ble fulgt av 8-10 personer da den var oppe for retten. Min klient ba om at det skulle innhentes uttalelse fra flere av tilhørerne. Det sa Tilsynsutvalget nei til, med den begrunnelse at det ikke var vanlig praksis for en slik framgangsmåte.

Hvordan saksbehandlingen må legges opp

Resultatet av Tilsynsrådets behandling er gitt. Fire personer støtter dommeren, èn person støtter klager. Med den måten saksbehandlingen er lagt opp på, kan ikke Tilsynsrådet komme til et annet resultat enn frifinnelse. Frifinnelse ble da også resultatet.

Saksbehandlingen er betryggende ut fra dommerens ståsted fordi vedkommende med stor sannsynlighet vil være sikret frifinnelse. Saksbehandlingen er ikke betryggende ut fra allmennhetens tillit til klageordningen.

En viktig forutsetning for at behandlingen skal inngi tillit er at sakens aktører som vil ha ulik binding til dommeren, ikke gjøres kjent med dommerens tilsvar før uttalelsene gis. På den måten vil noe av muligheten til å samordne uttalelsene forsvinne.

Istedenfor å sende dommerens tilsvar til de som skal uttale seg, bør Tilsynsutvalget formulere konkrete spørsmål som aktørene blir bedt om å svare på og som knytter seg til klagen. Enhver kan ta en titt på de anonymiserte avgjørelsene som ligger på Tilsynsutvalgets hjemmeside. Det skal letes lenge der etter fellende avgjørelser.

De frifinnende avgjørelsene kan være riktige, men de kan også være et resultat av den saksbehandling Tilsynsutvalget har etablert. Klageordningen er ikke tillitvekkende. Dette kan Tilsynsutvalget gjøre noe med, hvis den ser behovet for det.

Det er det jo ikke sikkert den gjør.