Kjære justis- og beredskapsminister,

For ett år siden inngikk Advokatforeningen og din regjering en avtale om videre arbeid med rettshjelpssatsen. I avtalen erkjente regjeringen tydelig at rettshjelpssatsen lenge har vært underregulert. Som del av avtalen ble det uavhengige Salærrådet opprettet, et tiltak blant annet rigget for å sikre tillit mellom partene. I formålet for avtalen er det bl.a. formulert slik:

«Departementet erkjenner viktigheten av en bærekraftig rettshjelpssats for å oppfylle statens forpliktelser om forsvarlig rettshjelp til borgerne og forplikter seg til å arbeide for en økning av satsen.»

Umulig å finne spor

Spesielt den siste forpliktelsen er det umulig å finne spor av i regjeringens budsjettforslag for 2024, dette til tross for Salærrådets klare anbefaling om økning av rettshjelpssatsen, hvor anbefalingen var en økning på nærmere 250 kroner for 2024. Dette velger justisministeren helt å ignorere, til tross for avtalens ordlyd. Salærrådets grundige arbeid er nærmest ikke nevnt i regjeringens budsjettforslag, men regjeringen presenterer i stedet en økning på rundt 35 kroner, en økning som ikke bare er langt fra salærrådets anbefaling, men som også klart bryter med avtalen som ble inngått.

I praksis betyr dette at de advokater som ivaretar borgernes rettigheter i møtet med staten, blir enda dårligere betalt enn de ble i fjor.

Statens egne satser

Denne saken handler om mye mer enn om hva som er rett og rimelig betaling, det handler om grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål. Når staten betaler sine egne advokater opptil det dobbelte av det som tilbys advokater som representerer borgerne under rettshjelpsordningen, skaper det en dyptgripende ubalanse. I praksis betyr det at det offentlige styrker sin stilling på bekostning av svake grupper som barnevernsbarn i sivile saker, voldtektsofre og mistenkte i straffesaker, og på samme måte svekker borgernes stilling i møte med makten.

Rettshjelpsordningen er en bærebjelke i vårt rettssystem. Den skal garantere at alle borgere, uavhengig av deres økonomiske situasjon, har tilgang til rettslige råd og institusjoner. Ved å underfinansiere ordningen, undermineres dermed også prinsippet om likhet for loven.

Håper på revurdering

Vi forstår at budsjetter handler om prioriteringer og veivalg, men å ikke oppfylle en klar avtale og intensjon, etablert etter en lengre konflikt mellom partene, kan utvilsomt skape varige skader på tilliten mellom staten og borgerne, mellom staten og de som er satt til å ivareta borgernes rettigheter.

Vi håper på det sterkeste at Stortinget vil revurdere regjeringens budsjettforslag, i lys av avtalen mellom regjeringen og Advokatforeningen, og i lys av de prinsippene og intensjonene om rettferdighet og rettssikkerhet som den bygger på. Avtaler er mer enn bare ord; de er løfter til samfunnet vi tjener. Tilliten til avtalers viktighet og betydning bør justisministeren i særdeleshet være opptatt av å sikre, både i denne saken og generelt. Dette gjelder ikke minst avtaler som hun selv har inngått.

Mette Yvonne Larsen er leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen