Boikottloven er en av de eldste lovene i det norske lovverket. Meget spesielt interesserte vil se at den, som vedtatt i 1947, dukker opp allerede på side 238 i den 4267 sider lange lovsamlingen som ble utgitt i vår.

Loven har kanskje bare seks paragrafer, men disse inneholder til gjengjeld det som i dag er blitt en rekke EØS-rettslige problemstillinger. Nylig ble loven gjenstand for tvist i den såkalte Holship-saken, som ble avgjort av Høyesterett i plenum i 2017.

Denne saken ble i vår sluppet inn til behandling i Strasbourg. Dom er ennå ikke avsagt.

EØS-retten

Men fortsatt er det øyensynlig rom for mer. Nylig anførte fagforeningene at det etter EØS-retten ikke er nødvendig å gå ombord for å kontrollere de faktiske arbeidsforholdene, for å kunne begrunne en boikott. Det er tilstrekkelig å konstatere at det ikke foreligger noen tariffavtale, mener de.

Anførselen reiser spørsmål om rekkevidden av EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av tjenester, men ble til syvende og sist ikke satt på spissen i dommen Oslo tingrett avsa denne uken. Tingretten fant nemlig et lavere gjerde å hoppe over, da den fant at den aktuelle boikotten uansett var ulovlig, ettersom det ikke var gitt «rimelig varsel», som det heter i boikottloven § 2.

Forhistorien er at tørrlast-skipet «MV Elina B» ankom havnen på Herøya 15. mai 2018. Dagen etter sendte representanten for fagforeningen boikottvarsel til rederiet, med krav om tariffavtale. 18. mai ble boikotten startet, slik at lossingen av skipet stoppet opp.

– Det er ikke veldig vanlig at boikott gjennomføres, og det er enda sjeldnere det ender i retten. Spørsmålet om hva som er rimelig varsel må avgjøres ut fra en konkret vurdering. De fleste vet at 17. mai er en fridag, og i dette tilfellet har vi fått medhold i at 47 timer ikke var tilstrekkelig, sier rederiets prosessfullmektig, Oddbjørn Slinning.

Store summer

Oslo tingrett skriver at det ikke finnes sammenlignbar rettspraksis hvor så kort varslingsfrist som 47 timer har blitt vurdert. Deretter drøfter retten seg til at 47 timer varslingsfrist dagen før 17. mai, og rett før pinsehelgen, «neppe var tilstrekkelig for at rederiet fikk rimelig tid til å områ seg og igangsette en rettslig prosess for å overprøve lovligheten av boikotten».

Skulle dommen bli stående, blir prisen høy for fagforeningene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund. Rederiet tilkjennes i dommen en erstatning på nesten 600.000 dollar for blant annet tidstap og drivstoff, i tillegg til sakskostnader på over en million kroner.

Forbundenes prosessfullmektig, Sigmund Z. Berg, opplyser at han ennå ikke har gått gjennom dommen med klienten, og at ankespørsmålet derfor ikke er diskutert.

Skipet «MV Elina B» seiler fredag, ifølge nettstedet MarineTraffic, i ti knops fart sydøstover like vest for Banda Aceh i Indonesia – tilsynelatende uberørt av sitt juridiske kjølvann i Oslo.