Tirsdag i neste uke overleverer sivilombudsmann Aage Thor Falkanger for andre gang en såkalt særskilt melding til Stortinget. Forrige gang var i 2016. Da gjaldt det en bekymring om at kommunaldepartementet nektet å følge hans tolkning av reglene for bygging i strandsonen.

Denne gangen gjelder hva ombudsmannen mener fremstår som en økende isolasjon av innsatte i norske fengsler. Ombudsmannen har gjennomført en rekke stedlige tilsyn, med den hensikt å forebygge umenneskelig eller nedverdigende behandling av innsatte. Dette i tråd med mandatet som Sivilombudsmannen har fått under FNs tilleggsprotokoll til torturkonvensjonen.

Alvorlige skader

Funnene som er gjort betegnes som alvorlige. Slik situasjonen er i dag, er det ombudsmannens syn at norske myndigheter ikke overholder internasjonale menneskerettighetsstandarder, og det er mennesker som påføres alvorlige skader på grunn av isolasjonsbruk under soning.

– Etter besøk i 19 norske fengsler har vi sett en foruroligende trend når det gjelder isolasjon og mangel på menneskelig kontakt. Vi mener forholdene er så alvorlige at vi ønsker å gjøre Stortinget oppmerksom på dette, og har samlet funnene i en Særskilt melding som overleveres 18. juni. Særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen har overfor forvaltningen, sier Falkanger til Rett24.

Ikke rettslig holdbart

Et eksempel på hva ombudsmannen har påpekt, stammer fra et besøk i Bergen fengsel i fjor vår. I den offentlige rapporten fremkommer det at en avdeling som var regnet som en fellesskapsavdeling, i praksis opererte som om de innsatte satt i isolasjon. Felleskapstilbudet bestod av fire ukentlige opphold på aktivitetsrommet, med en samlet tid på 10 timer. Ombudsmannen skriver i rapporten:

«Praksisen innebærer at innsatte som er låst inne på cellen i minst 22 timer i fire av sju dager regnes som plassert i en fellesskapsavdeling. Dette medfører at innsatte i en fellesskapsavdeling i Norge sitter under forhold som tilsvarer isolasjon («solitary confinement») etter internasjonale aksepterte standarder. Sivilombudsmannen kan ikke se at dette er rettslig holdbart, og det er åpenbart en praksis som innebærer en klar risiko for umenneskelig behandling. Sivilombudsmannen snakket med innsatte som hadde vært på avdeling A-øst i flere uker, enkelte i måneder og den lengste i over ett år.»

Måneder

Under et besøk på Ullersmo i 2017, konstaterte ombudsmannen at innsatte i isolasjon satt alene 23 timer i døgnet. En av de innsatte hadde sittet slik i flere måneder. De hygieniske forholdene i cellene fikk også kritikk:

«Forebyggingsenheten besøkte flere celler hvor de hygieniske forholdene var svært kritikkverdige. Både vegger og gulv var nedgriset. Matrester og sigarettstumper fra flere uker lå på gulvet, radiatoren og i vinduskarmen. Lukten indikerte også at det ikke hadde blitt rengjort over lengre tid. Vinduene på cellene på avdelingen kunne ikke åpnes, og den eneste muligheten for lufting var gjennom små hull som var boret inn i pleksiglassplatene foran luftevinduene. Innsatte som hadde oppholdt seg på cellene syntes ikke å ha fått tilstrekkelig oppfølging og ivaretagelse av hverken fengselet eller helsetjenesten når det gjaldt renhold og hygiene.»

Dette blir den siste særskilte meldingen Falkanger overleverer, ettersom han fra nyttår går tilbake til sin stilling som dommer i Høyesterett.