Det er Agder lagmannsrett som har fått den originale filnavnproblemstillingen i fanget, etter at det oppsto en helt uventet feil da statens prosessfullmektig skulle levere et tilsvar.

Den underliggende tvisten gjaldt et søksmål med krav om uføretrygd. Saksøker hadde tapt i Trygderetten, og deretter anket til Agder lagmannsrett. Staten hadde fått frist til 24. januar 2024 med å inngi tilsvar.

Annonse

Vil du være med på å sikre rettssikkerheten til NAVs brukere og bli en del av et engasjert juridisk fagmiljø?

Fravær

24. januar kom og gikk, uten at saksøker mottok noe tilsvar. Etter tvisteloven skal manglende tilsvar likestilles med fravær, og 25. januar ble det derfor begjært fraværsdom på at trygdevedtaket var ugyldig. 

Først noen dager etter dette igjen ble det klart for staten at tilsvaret ikke var levert slik det skulle. Riktig nok kunne loggen i Aktørportalen dokumentere at tilsvaret var lastet opp i god til før fristen, med det er ikke nok. Opplastingen var nemlig ikke fullført med «Signer og send inn». Lagmannsretten siterer fra statens begjæring om oppfriskning:

«Staten er enig i at det for at prosesshandlingen må anses inngitt også må trykkes på knappen «signer og send inn». Fristen for tilsvar er overholdt fordi advokaten trykket på denne knappen, men at det da kom opp en feilmelding. Årsaken var at de to filnavnene var for lange. Prosessfullmektigen endret filnavnene og trykket deretter på knappen. Det må være en teknisk feil som ligger utenfor Statens kontroll at tilsvaret ikke ble sendt inn som forutsatt. Advokaten tok kontakt med lagmannsretten på telefon etter noen dager fordi hun fortsatt savnet tilgang til saken digitalt, og det var da det ble opplyst at tilsvaret ikke var mottatt i aktørportalen.»

Innrettingshensynet

Lagmannsretten konstaterer at fristen utvilsomt ble oversittet, ettersom innsendingen ikke var fullført. Spørsmålet blir så om staten likevel skal gis anledning til å gå videre. Vilkåret for å gi oppfriskning er «om det ville være urimelig å nekte parten videre behandling på grunn av forsømmelsen».

I denne vurderingen legger lagmannsretten vekt på at saksøkeren ikke hadde rukket å innrette seg etter resultatet, ettersom hun uansett hadde tapt i underinstansen. «Dette i motsetning til der en part har vunnet i tingretten og ankemotparten oversitter anketilsvarsfristen», skriver lagmannsretten.

Annonse

Spennende stilling for advokat / advokatfullmektig

Anker ikke

Retten fremhever også at tilsvaret ikke ble lastet opp som forutsatt «av grunner som advokaten ikke uten videre kan lastes for», og at en fraværsdom på ugyldighet vil innebære et nytt forvaltningsvedtak, og dermed nok en runde i retten. 

«Hensynet til et materielt riktig resultat, og en rask og effektiv domstolsbehandling for begge partene, taler derfor også for å gi oppfriskning», skriver retten, og konkluderer med at saken skal få gå videre tross fristbruddet.

Den uføretrygdede saksøkeren er – originalt nok – representert av Wikborg Rein, der advokatfullmektig Hallvard Håskjold opplyser at oppfriskningen ikke vil bli anket.

Staten representeres av Thommessen, og kjennelsen finner du her.