Som en av flere tiltalte i en stor sak om salg av dopingmidler, gjorde mannen i januar i år filmopptak av rettssalen og de medtiltalte. Opptaket ble gjort med mobiltelefonen, og skjedde i en pause.

Ettersom det etter domstolloven § 198 er forbudt å filme de tiltalte i en straffesak, ble telefonen umiddelbart beslaglagt. Politiet begjærte senere at telefonen skulle ransakes.

Strafferammen for brudd på fotoforbudet er bøter. For å kunne ransake må imidlertid lovbruddet kunne straffes med frihetsstraff. Siktelsen ble så utvidet til å gjelde straffeloven § 266, som lyder:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»

Dette ble godtatt av både Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett. Gulating skrev blant annet:

«I en sak av denne karakter anser retten, etter en totalvurdering, at filming av medtiltalte fra (siktedes) side representerte en skremmende adferd som rammes av straffeloven § 266. At de medtiltalte etter fremlagte eposter opplyser at de i ettertid anser slik filming som uproblematisk, kan etter rettens vurdering ikke tillegges særlig vekt i denne saken.»

Høyesteretts ankeutvalg er ikke enig. I kjennelsen som ble avsagt sist uke, oppheves underrettenes kjennelser om både beslag og ransaking. Ankeutvalget skriver:

«Tingrettens avgjørelse om at filmingen rammes av straffeloven § 266 er ut fra det som er gjengitt, begrunnet i at opptaket ble foretatt i tilknytning til en alvorlig straffesak der (siktede) anses som hovedmann. Høyesteretts ankeutvalg kan ikke se at dette i seg selv er tilstrekkelig til at handlingen rammes av straffebudets objektive gjerningsinnhold. De medtiltalte som ble filmet, har heller ikke på noe tidspunkt gitt uttrykk for at de opplevde filmingen som skremmende, plagsom eller hensynsløs, og at den krenket deres fred.»

Mannens forsvarer, John Chr. Elden, kaller siktelsen etter § 266 «kreativ».

– Når filming i rettsbygningen etter domstolloven er lovlig med det samtykket de medsiktede har avgitt, vil det være rart om politiet kunne bruke straffeloven om krenkelse av de som samtykket, bare for å kunne snuse i hans mobiltelefon. Rekkevidden av straffeloven § 266 er presisert på en god måte. Den skal verne privatpersoner, ikke være en etterforskningshjemmel for politiet, sier Elden.

Les avgjørelsen her