I januar opprettet regjeringen et utvalg som skulle utrede muligheten for å fjerne dagens system med differensierte satser i merverdiavgiften, og heller innføre én flat mva-sats. Utvalget leverte sin NOU i mai, og sist uke gikk høringsfristen ut. Høringsrunden viser at det er bred skepsis mot å gjennomføre reformen.

Utvalget konkluderte med at en flat sats ville kunne gi staten 25 milliarder i økte inntekter, penger som ville kunne brukes på enten å redusere normalsatsen, eller på å redusere andre typer skatter og avgifter. Utvalget ble ledet av tidligere Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen, som begrunnet forslaget slik:

«Differensierte satser medfører vanskelige avgrensninger som øker de administrative kostnadene både for de næringsdrivende, Skatteetaten og domstolene. Utvalget understreker videre at de differensierte satsene medfører betydelige kostnader for samfunnet. Det er ikke målrettet å bruke merverdiavgiften til å ivareta andre hensyn enn å skaffe staten inntekter. Utvalget vurderer at hensynene som ligger til grunn for å differensiere merverdiavgiften, ville vært bedre og mer effektivt ivaretatt ved å bruke andre virkemidler.»

Nei fra advokatene

Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett har i sin høringsuttalelse lagt avgjørende vekt på konkurransehensynet.

– Satsnivået i andre land er relevant ved utforming av norske regler. Høyere satser i Norge kan medføre konkurranseulempe for norske bedrifter, f.eks. ved økt grensehandel av næringsmidler, sier Cecilie Aasprong Dyrnes som leder utvalget.

– Dagens regnskaps- og fakturasystemer synes også å håndtere differensierte satser på en effektiv måte, og våre erfaringer er at bedriftene har utarbeidet gode rutiner for dette, sier Dyrnes.

Fordeling

Heller ikke NHO og LO synes flat sats er en bra plan, om enn med forskjellige innfallsvinkler. LO er bekymret for omfordeling av den generelle skattebyrden, mens NHO frykter for konkurranseevnen til virksomheter som i dag nyter redusert sats.

LO skriver:

«Merverdiavgiften er en flat skatt. Dersom denne skal økes, for at andre skatter skal kunne senkes, må det samtidig sørges for at ikke progressiviteten i skattesystemet svekkes. Fordelingen må være rettferdig, og at de med de sterkeste skuldrene bærer mest. Flere av forslagene til ekspertutvalget trekker i motsatt retning, og det er LO sterkt uenig i.»

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum mener forslaget bryter med næringslivets behov for forutsigbarhet, og skriver: 

«Forslagene i NOUen fremstår etter en NHOs oppfatning som en idealmodell som ikke er politisk gjennomførbar. Utvalget har ikke tillagt norske bedrifters internasjonale konkurransesituasjon tilstrekkelig vekt. Utvalgets vurderinger av konsekvensene av egne forslag fremstår heller ikke som forsvarlig utredet. Om forslaget gjennomføres, vil det ha sterke virkninger for enkeltbedrifter og utvalgte næringer. Sammen med fraværet av realistiske kompenserende tiltak gjør dette forslaget lite relevant.»

Heller ikke Hovedorganisasjonen Virke støtter flat sats-tanken, og peker på at fjerning av lav- og nullsatser vil bidra til økte priser på blant annet på mat, kultur, trening og opplevelser og dårligere konkurransevilkår for store deler av næringslivet.

Alle høringsuttalelsene finner du her.