Mannen var ansatt som forsker og analytiker innen økonomi og politikk, men etter tre år i jobben ble han oppsagt våren 2020. Borgarting lagmannsrett mente, i likhet med Oslo tingrett, at mannen ikke har mulighet til å reise søksmål for å bestride gyldigheten av oppsigelsen.

Lagmannsretten la til grunn at retten til domstolsbehandling ikke er en absolutt rettighet, men at den derimot kan innskrenkes etter nærmere kriterier fastlagt av EMD:

«EMD har i samsvar med dette i flere dommer konkludert med at dersom den ansatte utfører oppgaver som klart må anses som ledd i offentlig myndighetsutøvelse, vil avvisning på grunnlag av statlig immunitet ikke være i strid med EMK artikkel 6 nr. 1.

Som det fremgår foran, har lagmannsretten kommet til at As arbeid har vært av en slik karakter.»

Nå har Høyesteretts ankeutvalg forkastet mannens anke. Utgangpunktet er at ambassadene ikke er immune mot arbeidsrettslige tvister, med mindre det gjelder arbeidsoppgaver som utføres som ledd i «exercise of governmental authority». I dette tilfellet var mannens jobb å foreta undersøkelser, utarbeide analyser og rapportere funn og analyser tilbake til ambassaden.

Annonse

Legal Junior Professionals 2024/25

Ankeutvalget skriver:

«På samme måte som lagmannsretten ser ankeutvalget det slik at dette er oppgaver som faller inn under begrepet «governmental authority», slik dette er benyttet i FN-konvensjonen artikkel 11 nr. 2 bokstav a. Det dreier seg om oppgaver som ligger i kjernen av virksomheten som normalt utføres ved en ambassade. Det er tale om oppgaver som, slik utvalget forstår det, i mange tilfeller vil bli utført av personell med diplomatisk status.

As arbeid skiller seg dermed klart fra mer administrative og tekniske oppgaver, som etter den forståelsen av konvensjonen som følger blant annet av EMDs praksis, ligger utenfor «offentlig myndighetsutøvelse». I likhet med lagmannsretten ser ankeutvalget det slik at «myndighetsutøvelse» i denne sammenheng ikke kan være begrenset til virksomhet som går ut på å treffe avgjørelser.»

De forente arabiske emirater var representert av Per Ragnar Bronken fra SANDS, mens arbeidstakeren var representert av Elisabeth Grannes fra LO.