Tirsdag kom rushåndhevingsutvalget med sin NOU, der ett av temaene var politiets adgang til å ransake personer som er mistenkt for bruk av narkotika.

Les: Vil reversere riksadvokatens retningslinjer for rusransakinger

Utvalget ble oppnevnt av justisministere Emilie Mehl i kjølvannet av den voldsomme debatten som ble utløst av den forrige regjeringens mislykkede forsøk på en avkriminaliseringsreform. Utvalget ble ledet av tidligere lagmann Hans Petter Jahre, og fikk uttrykkelig beskjed om å ta utgangspunkt i at bruk og befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk fortsatt skal være straffbart.

Som Rett24 omtalte i tirsdag, mener utvalget at riksadvokaten har brukt forholdsmessighetsvurderingen for restriktivt. Det er ikke nødvendigvis noe uforholdsmessig inngrep å avkreve for eksempel tvungen urinprøve eller blodprøve å avdekke ulovlig rusmiddelbruk alene, mener utvalget, og spesielt ikke hvis gjerningspersonen er ung.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

– Trenger ikke lovendring

Disse konklusjonene slår i høyeste grad an hos Helge Andre Njåstad (FrP), som leder Stortingets justiskomité. 

– Vi registrerer at rushåndhevingsutvalget er tydelige på at Riksadvokaten tok feil, da han i 2021 i praksis satte en stopper for kontroll og ransaking ved mistanke om mindre narkotikalovbrudd, uttaler Njåstad.

Utvalget skriver at riksadvokaten etter deres syn har vært «for kategorisk», og at dagens ordlyd gir risiko for at forholdsmessighetsvurderingen blir for snever. Utvalget foreslår derfor å tilføye «hensynet til rettshåndhevelse» og «inngrepets art» i lovteksten om forholdsmessighetsvurderingen ved tvangsinngrep,

– Utvalget sier at Riksadvokaten har vektlagt hensynet til rettshåndheving for lite da han gjorde sine vurderinger. Det stiller FrP seg bak. Dette tilsier at det ikke bør være nødvending å bruke masse tid og ressurser på å endre straffeloven for at politiet skal få sine tvangshjemler tilbake, sier Njåstad.

– Kunnskapsløst

Det som i sin tid var foreslått som en liberalisering av narkotikalovgivningen, ligger dermed an til å bli om ikke det motsatte, så i hvert fall en stram videreføring. Venstre, som var pådriveren bak det opprinnelige forslaget, er like misfornøyd som FrP er fornøyd. Justispolitisk talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik kalte tirsdag utvalget for regjerings «straffe- og tvangsmiddelutvalg».

– Det er totalt kunnskapsløst og inhumant å fortsette dagens straffelinje når det fører mennesker inn i død og utenforskap. Det har vi allerede et grundig kunnskapsgrunnlag som slår fast, sa Thorsvik til NTB.