Det norske Datatilsynet har, så langt som eneste datatilsyn i Europa, valgt å pålegge Facebook dagbøter for ikke å innrette seg etter GDPR. Facebook har begjært midlertidig forføyning inntil gyldigheten av dette vedtaket er behandlet i domstolen.

I retten anførte selskapet at vedtaket vil medføre «irreversibel skade på tjenestenes omdømme – både i Norge og internasjonalt – og vil også påføre saksøkerne et betydelig økonomisk tap».

I kjennelsen Oslo tingrett avsa onsdag, konstaterer retten at Facebook ikke har dokumentert noen sikringsgrunn som kan begrunne en slik forføyning. Ett av punktene retten fremhever, er at dagbøtene uansett ikke kan sies å ha noen skadelig effekt for Facebook, ettersom selskapet så langt verken har rettet seg etter pålegget, eller kan tvinges til å betale de påløpte dagbøtene.

Annonse

Vi søker etter 1-2 advokater/advokatfullmektiger

Kan ikke fullbyrdes

Dette fordi boten ikke kan fullbyrdes i noe annet land enn Norge, samtidig som det etter det opplyste ikke finnes verdier eller omsetning i Norge som det kan tas utlegg i.

«Etter rettens syn er det ikke sannsynlig at virksomheten, verken i Meta Ireland eller Facebook Norway, vil bli truet av eventuelle tap som har sammenheng med Datatilsynets vedtak. Det er usikkert om noe tap vil inntre overhodet, jf. rettens merknader ovenfor. Under alle omstendigheter vil en part som har lidt et økonomisk tap fordi en avgjørelse ikke er behandlet på riktig måte, normalt ha rettskrav på å få dekket dette tapet av vedkommende forvaltningsorgan etter alminnelige erstatningsrettslige regler, uten at det er nødvendig å påvise skyld (...).»

Og videre:

«Noen andre direkte og merkbare konsekvenser for saksøkerne har vedtaket ikke, ut over at det tilkjennegir Datatilsynets vurdering av lovmessigheten av Meta Irelands og Facebook Norways behandling av personopplysninger for atferdsbasert markedsføring.»

Tingretten finner heller ikke holdepunkter for at det foreligger svikt i beslutningsgrunnlaget som potensielt kan ha påvirket vedtakets innhold, slik at vedtaket må anses ugyldig.

– Vi er svært glade for rettens kjennelse og resultatet. Dette er en stor seier for personvernet, uttaler direktør i Datatilsynet Line Coll i en pressemelding.

Vil ha forbud i hele EU

Datatilsynets vedtak, som Facebook ikke innretter seg etter, går ut på midlertidig forbud mot såkalt adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram.

– Dette er en grundig kjennelse som gir nyttige avklaringer. Vi er veldig fornøyd med at domstolen er enig i våre vurderinger, sier seksjonssjef i Datatilsynet Tobias Judin.

Datatilsynet opplyser at Meta levert flere forvaltningsklager på Datatilsynets vedtak, samtidig som tilsynet vurderer å bringe vedtaket til Det europeiske personvernrådet for å utvide forbudet til å gjelde hele EU/EØS.

Meta opplyser til NRK at de nå vurderer sine muligheter, skriver NTB.

– Vi er skuffet over dagens avgjørelse og vil nå vurdere hva vi skal gjøre videre. Vi har allerede annonsert vår intensjon om å flytte alle brukere i EU og EØS til et samtykkebasert lovgrunnlag, og vi vil fortsette å arbeide med det irske datatilsynet for å få det til å skje, sier en anonym talsperson for selskapet.

Kjennelsen finner du her.