Forsikringstakeren hadde kjøpt en bolig på Nordberg i Oslo, som er ett av byen dyreste strøk. Det viste seg at huset hadde et svært alvorlig rotteproblem.

Boligkjøperen hadde ordinær boligforsikring i Gjensidige, mens selgeren hadde boligselgerforsikring i Protector. Gjensidiges takstmann beregnet skaden til 1,3 millioner kroner.

Snart ble det avdekket at selger hadde hatt «gnageravtale» med Anticimex i årevis, uten å opplyse om dette ved salget. Protector aksepterte imidlertid ikke Gjensidiges sum på 1,3 millioner, og tilbød kun 300.000 kroner. Boligkjøperen ble altså stående med rundt én million i utgifter.

For å hjelpe kunden sin, valgte Gjensidige da faktisk å utbetale hele rottetapet. Dette til tross dette strengt tatt ikke var dekket av den ordinære boligforsikringen. Deretter gikk Gjensidige til regress mot Protector, for å få pengene tilbake.

Og det er denne tvisten som nå er avgjort i tingretten.

Ikke avklart

Det viser seg nemlig at det ikke finnes rettspraksis som avgjør hvordan et regresskrav står seg dersom selskapet har dekket en skade som strengt tatt ligger utenfor polisen.

Protector anførte at Gjensidige ikke kunne ha krav på regress, ettersom de aldri hadde hatt noen plikt til å hjelpe den aktuelle kunden med rotteproblemet. I tillegg anførte de at boligkjøperens krav mot Protector måtte være bortfalt, ettersom han jo nå hadde fått dekket alt av Gjensidige. Dermed hadde han ikke lenger noe tap.

Tingretten er ikke enig, men understreker at spørsmålet ikke er direkte løst i rettspraksis. I den såkalte Mofrakt-dommen fra 1997, sa imidlertid Høyesterett at «det følger av alminnelige rettsgrunnsetninger at den som har dekket en annens forpliktelse, normalt og som utgangspunkt har et regresskrav i behold. Det er avskjæring av regress som krever særskilt hjemmel». Tingretten skriver videre:

«En ren rimelighetsvurdering tilsier også at Protector ikke skal ha en ubegrunnet fordel ved å fritas for erstatningsansvar etter avhendingsloven som følge av at Gjensidige på frivillig basis valgte å tre inn for å hjelpe sin kunde i en vanskelig situasjon. Dette kan ikke forstås dithen at Gjensidige dermed har valgt å gi avkall på retten til å forfølge kravet videre. Gjensidige kunne ha sikret seg et direktekrav mot Protector ved å få tiltransportert As krav mot Protector. Unnlatelsen av å gjøre dette, bør ikke ha som konsekvens at Gjensidige blir sittende igjen med et tap, som selger har betalt Protector for å være ansvarlig for.»

Retten gir imidlertid Protector medhold i at summen Gjensidige utbetalte var for høy, og setter erstatningen til 500.000 pluss 130.000 i forsinkelsesrente.

– Interessant å bringe videre

Protector-advokat Thomas Myran sier saken er for fersk til at de har kunnet vurdere ankespørsmålet.

ThomasMyran sv.png
Thomas Myran, Protector.

– Vi har ikke noen konklusjon på ankespørsmålet foreløpig, men saken er av prinsipiell betydning for begge parter, nettopp fordi Gjensidige har dekket et krav som åpenbart ikke var innenfor deres egen polise. Så sånn sett er saken interessant å bringe videre. Beløpsmessig fikk vi langt på vei medhold i våre tall, så slik sett er vi relativt tilfreds, sier Myran.

Tingretten mener saken ble dels vunnet dels tapt, og partene må bære egne sakskostnader.