Gjerdeprodusenten Kystgjerdet ble i lagmannsretten dømt for urettmessig utnyttelse av konkurrentens varemerke, og nå har Høyesterett avsagt en prinsippavgjørelse for hvordan slike krenkelser skal kompenseres.

Bakgrunnen er at en nykommer i markedet for vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, Kystgjerdet, ville utfordre markedslederne Vindex og Norgesgjerde. De kjøpte derfor annonseplassering på Google for alle som søkte på konkurrentenes navn.

Annonse

Vi opplever økt oppdragsmengde og søker en rekke nye Wiersholm-kollegaer i Trondheim for å styrke teamet!

Konsekvensen ble at den som søkte på for eksempel «Norgesgjerde», fikk opp annonser med ordene «FLYTTESALG – 20%», «RYDDESALG», «LAGERSALG» og lignende, med lenker til Kystgjerdet. I tillegg dukket konkurrentenes varemerker opp inne i selve annonseteksten.

I tingretten ble Kystgjerde dømt til å betale over fem millioner kroner i erstatning. Siden den gang har imidlertid Høyesterett, i Bank Norwegian-dommen, slått fast at det å kjøpe konkurrentens navn i Google Ads er uttrykk for «sunn og lojal konkurranse».

googletriks.JPG
Høyesterett kom i fjor til at det ikke er rettsstridig å googlesurfe på andres merkevare for å fremme sitt eget.

Da lagmannsretten behandlet gjerdestriden, fikk saksøkerne derfor kun medhold i at gjengivelsen av konkurrentenes varemerke inne i annonsene var rettsstridig – ikke søketrikset i seg selv.

For Høyesterett har temaet kun vært hvordan erstatningsbeløpet skal beregnes. Lagmannsretten la til grunn en lisensavgift på 10 prosent av beregnet netto fortjeneste per salg, men Høyesterett mener saksøkerne ikke har dokumentert sine tap i tilstrekkelig grad til at det er mulig å utmåle konkrete erstatningsbeløp. Løsningen blir derfor en skjønnsmessig fastsatt lisensavgift på 400.000 kroner til hver, som dobles til 800.000 fordi krenkelsen er vurdert som grovt uaktsom.

«Oppsummert skal lisensavgiften avspeile rettighetens verdi og omfanget av den ulovlige utnyttelsen. Fastsettelsen beror på et skjønn, og domstolene vil ha et spillerom for å finne frem til hva som ut fra den aktuelle rettighetens verdi utgjør en rimelig lisensavgift for utnyttelsen», skriver førstvoterende Arne Ringnes.

Totalt må dermed Kystgjerdet ut med 1,6 millioner i erstatning og 400.000 i sakskostnader.

Hele dommen finner du her.