Bank Norwegian slo seg raskt opp i forbrukslånmarkedet, i knallhard konkurranse med andre tilbydere av usikrede lån med skyhøy rente.

Ett av virkemidlene var å kjøpe konkurrentenes navn på Google. Effekten er at om noen for eksempel søkte på «Komplett Bank», så fikk de et en sponset lenke til Norwegian på toppen av listen over treff.

Spørsmålet Høyesterett nå har avgjort, er om dette er i strid med god forretningsskikk etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25, til tross for at handlingen ikke krenker varemerkebeskyttelsen. Med støtte fra Hovedorganisasjonen Virke har Brabank, Ikano Bank og Komplett Bank anført at markedsføringsloven § 25, i et tilfelle som dette, går videre enn varemerkebeskyttelsen.

Annonse

To stillinger som Senior Legal Counsel/Legal Counsel

– Unødvendige merkostnader

– Bakgrunnen for at Virke valgte å tre inn, var at denne praksisen, etter mange av våre medlemmers oppfatning, vil resultere i unødvendige merkostnader, uten at bedriftene egentlig får noe igjen for det. Til syvende og sist vil det kunne medføre dyrere eller dårligere produkter. Vi er også bekymret for at praksisen kan ha negative konkurransemessige effekter, ved at det antagelig først og fremst er de store aktørene som vil tjene på dette, uttalte Anders Aasland Kittelsen i Hovedorganisasjonen Virke etter dommen i lagmannsretten.

Google har selvsagt økonomisk interesse at av konkurrerende selskaper overbyr hverandre for å komme høyt opp i søkemotoren deres, og har gått inn som partshjelp for Bank Norwegian. Overfor Høyesterett har de pekt på at EU-domstolen har tillatt denne typen markedsføring, og at det ville være uheldig å ha en annen rettstilstand i Norge.

Avgjort i sammenheng

Bank Norwegian-saken ble avgjort i sammenheng med Stortorvets Gjæstgiveri, som reiste samme problemstilling. Bank Norwegian er den første av dem, og blir dermed direkte prejudikat for den andre (se avsnitt 59 i Stortorvet).

Høyesteretts gir bankene, i prinsippet, medhold i at god forretningsskikk kan være supplerende til varemerkebeskyttelsen. Men bare etter en konkret vurdering, og ikke i dette tilfellet. Førstvoterende Kine Steinsvik skriver:

«Den nærmere vurderingen av om det er rom for å anvende generalklausulen i den enkelte sak, må gjøres konkret. Supplerende beskyttelse er aktuelt der det foreligger elementer i saken som ellers ikke fanges opp, typisk forhold av en annen karakter enn de som reguleres av spesialbestemmelsen.»

Helt sentralt i saken står en dom fra EU-domstolen, der domstolen kom til at denne typen annonsering «i princippet vedrører en sund og loyal konkurrence». De ankende partene er overhodet ikke enige i at dette er en sunn og lojal konkurranse, men Høyesterett avstår fra å fravike EU-domstolen. Retten skriver:

«Selv om Høyesterett ikke er bundet av EU-domstolens syn om at annonsepraksisen i prinsippet er uttrykk for en sunn og lojal konkurranse, finner jeg ikke tilstrekkelig grunnlag for å fravike vurderingen. Det ligger viktige begrensninger i adgangen til å gjøre bruk av kjennetegn som betalte søkeord i det varemerkerettslige vernet. Jeg oppfatter videre EU-domstolens konsistente praksis slik at det ved avgrensningen av det varemerkerettslige vernet nettopp er foretatt en avveining av på den ene siden varemerkeeiers behov for beskyttelse blant annet av den innsats og de investeringer som er nedlagt, og på den andre siden hensynet til en mest mulig fri konkurranse.»

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

– Veldig godt fornøyd

Samlet kommer Høyesterett til at en handling vanskelig kan være både uttrykk for sunn og lojal konkurranse, og stridende mot god forretningsskikk. Dermed blir de konkurrerende bankenes anke over lagmannsrettens dom forkastet.

– Vi er veldig godt fornøyd med Høyesteretts dom. Den klargjør at Bank Norwegians praksis er lovlig, og at det er tale om sunn og lojal konkurranse. Høyesterett tilbakeviser at det er tale om noen form for snylting på andre aktørers goodwill og investeringer i eget kjennetegn. Rettstilstanden i Norge avklares dermed i samsvar med det som gjelder de fleste andre land, sier Christian Reusch, som sammen med Jan Magne Langseth representerte Bank Norwegian i Høyesterett.

Dommen finner du her.