35-åringen publiserte  i 2019 en video på sin egen Youtube-kanal, med tittelen «De skal ut». I videoen oppfordrer han til dannelse av borgervern, og sier blant annet «ta de» og «angrip om nødvendig».

I tingretten forklarte mannen at disse setningene var myntet på kriminelle utlendinger, ikke utlendinger generelt. Han mente at at han aldri oppfordret til å angripe noen kun fordi de var av innvandrerbakgrunn. Tingretten mente videoen ikke ga grunnlag for å se bort ifra tiltaltes forklaring, og avsa frifinnende dom. Denne har lagmannsretten nå opphevet.

Påtalemyndigheten anket over lovanvendelsen, og viste særlig til at tingretten ikke drøfter om uttalelsene i videoen faller inn under bestemmelsen. Etter påtalemyndighetens syn var den naturlige fortolkningen av meningsinnholdet i videoen at tiltalte også «har hatt forståelse for, eller holdt det for overveiende sannsynlig, at mottakeren ville forstå budskapet som en oppfordring til integritetskrenkelser av utlendinger med mørk hud eller etnisitet».

Lagmannsretten er enig, og skriver: «I og med at tingrettens dom ikke inneholder noe om det mangelfulle element i dekningsprinsippet knyttet til tiltaltes forsett, finner lagmannsretten at også tingrettens hovedforhandling må oppheves».

Lagmannsretten legger dessuten til at anken over frifinnelsen likevel kunne blitt forkastet om de objektive vilkårene i straffeloven ikke var oppfylt, og påpeker at vilkårene etter lagmannsrettens syn er oppfylt gjennom det som fremkommer i videoen:

«Ytringen gir (...) en klar oppfordring til dannelse av borgervern og ulovlig makt- /voldsanvendelse rettet mot mørkhudede/innvandrere. Lagmannsretten kan ikke se at oppfordringen er begrenset til å gjelde kriminelle, og kan heller ikke se at oppfordring til dannelse av borgervern med bruk av makt og/eller vold ville være en lovlig ytring dersom den uttrykkelig var begrenset til kriminelle mørkhudete/innvandrere.»

Videoen fikk ifølge tingrettsdommen 231 visninger på Youtube, før den ble fjernet.