For tre uker siden omtalte Rett24 en svært spesiell situsjon som var oppstått i Sogn og Fjordane tingrett. Tre menn er tiltalt i en gruppevoldtektsak, og spørsmålet er om kvinnen var bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen.

Ettersom én av de tiltalte stakk av, ble hovedforhandlingen først gjennomført for kun to av dem. Begge ble dømt til lange fengselsstraffer. Deretter ble tredjemann pågrepet og iretteført. Men denne gangen kom tingretten til motsatt konklusjon.

– Dette er en spesiell situasjon, sa statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen til Rett24 etter at dommen var avsagt.

Samme faktum

Ettersom Sogn og Fjordane tingrett nedla referatforbud fra dom nummer to, var Rett24 avskåret fra å formidle at det faktisk var samme bevisvurdering som endte vidt forskjellig i de to dommene. Rett24 anket derfor avgjørelsen, og ba om at det i stedet kun ble nedlagt forbud mot å identifisere partene.

Nå har Gulating lagmannsrett gitt Rett24 medhold. Gulating skriver:

«I en sak av foreliggende karakter og hensett til at det foreligger to ulike rettsavgjørelser hvor to av de tiltalte er domfelt og den tredje frifunnet, legger lagmannsretten til grunn at sterke hensyn taler for at avgjørelsene blir tilgjengelige for allmennheten. Avgjørelsene bygger i stor grad på ulike bevisvurderinger, noe som understreker behovet for å gi allmennheten innsyn i avgjørelsene. At dommen mot de øvrige to medtiltalte ikke er undergitt begrensninger i adgangen til offentlighet, innebærer at innholdet i denne avgjørelsen vil bli kjent gjennom media. Dommen mot de to medtiltalte gir en omfattende redegjørelse for bevisvurderingen i saken, og det fremstår som uheldig om det ikke også skal kunne refereres fra den frifinnende dommen. Saksforholdet er dertil allerede kjent gjennom avgjørelsen i saken mot de to medtiltalte. Uten at det har avgjørende betydning, legger lagmannsretten også noe vekt på at verken påtalemyndigheten eller tiltalte har innvendinger mot at det refereres fra dommen.»

Poenget:

Rett24 velger derfor nå å etter-formidle det helt sentrale poenget som manglet sist denne saken ble omtalt:

I dom nummer én, som hele tiden har vært offentlig, la retten enstemmig til grunn at kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingene fra de tiltalte. I sak nummer to, som først nå kan refereres, legger retten til grunn at den seksuelle omgangen «mest sannsynleg var frivillig» fra fornærmedes side, og at fornærmede var aktiv deltakende slik tiltalte har forklart.

Den siste dommen er avsagt under dissens fra fagdommeren.

Ankesaken – formodentlig nå med alle tre på én gang – kommer opp i Gulating i desember.

For en mer utførlig gjennomgang av saken, kan du lese artikkelen fra sist måned her.