– Har du vært borti en slik situasjon som dette før?

– Nei, svarer statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen.

Situasjonen det er snakk om, er at Sogn og Fjordane tingrett – i to forskjellige hovedforhandlinger – er kommet til motsatt konklusjon på samme faktum.

Den uvanlige konstellasjonen har bakgrunn i en straffesak som var berammet i vinter, der tre menn står tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne. Påtalemyndigheten mener de tre utnyttet at hun var for full til å motsette seg handlingen. Et helt sentralt punkt er med andre ord hvilken tilstand kvinnen var i på det aktuelle tidspunktet.

Én møtte ikke opp

Da hovedforhandlingen skulle holdes i vår, møtte kun to av de tre tiltalte opp. Saken mot den 34 år gamle tredjemannen ble derfor avholdt først nå etter sommeren. Men da ble altså rettens konklusjon en annen enn da de to første ble domfelt i februar.   

– Da saken kom opp i mars, møtte kun de to som satt i varetekt, forteller aktor.

– Hvorfor satt ikke tredjemann i varetekt?

– Det ble vurdert at unndragelsesfaren ikke var like stor for ham. Der tok man feil. Saken fortsatte uansett for de to som møtte, og de ble begge domfelt av en enstemmig tingrett. Den tredje tiltalte ble etterlyst internasjonalt, og etterhvert pågrepet. Saken mot ham ble derfor avholdt i august, og der er han nå altså blitt frifunnet under dissens, sier Christoffersen.

Referatforbud

Sogn og Fjordane tingrett har nedlagt referatforbud fra hele frifinnelsen av den tredje tiltalte. Rett24 har anket denne avgjørelsen, men er – inntil denne fører frem – avskåret fra å gjengi hvordan retten begrunner resultatet.

Opppdatering oktober 2019: Referatforbudet er nå opphevet

Dommen mot de to første, fra mars, er imidlertid ikke underlagt referatforbud. Av denne fremkommer det at fornærmede og den nå frikjente mannen hadde hatt en relasjon i månedene før den aktuelle natten. Om hendelsen som er omhandlet i tiltalen, forklarte fornærmede at hun tenkte at det var best ikke å gjøre motstand, men heller late som om hun sov.

Retten la til grunn at fornærmede klart «befant seg i en situasjon hvor hun opplevde at hun var ute av stand til å motsette seg handlingene fra de tiltalte», og at de utførte handlingene til tross for at de oppfattet henne som sterkt beruset og sovende. De to ble dømt til henholdsvis 5 år og 3 måneder, og 4 år og 6 måneder ubetinget fengsel.

Men når tredjemann nå altså er iretteført for det samme forholdet, ble resultatet frifinnelse.

– Dette er en spesiell situasjon. Vi kommer til å anke denne dommen, sier statsadvokat Christoffersen.

En av de to som ble dømt i mars, erkjente delvis straffskyld. Begge har anket, og ankeforhandlingen er berammet til desember.

Benekter alt

Den frikjente tredjemannens forsvarer, Bjørn André Gulstad, sier hans klient sterkt benekter at kvinnen var ute av stand til å motsette seg handlingen. 

– Denne dommen betyr at det kan sitte to mann uskyldig dømt i en annen sak.

– Men en av dem har jo delvis erkjent straffskyld?

– Jeg er ikke sikker på om han fullt ut forsto hva det var han erkjente. Resultatet i denne siste saken er i samsvar med det min klient har hevdet hele tiden, nemlig at fornærmede aldri var i den tilstanden som lover krever for domfellelse. Han står fast ved at dette var frivillig seksuell omgang, og han er glad for at tingretten har latt åpenbar tvil komme tiltalte til gode. Dette har vært en enorm belastning for ham, sier Gulstad.

Statsadvokaten opplyser at de to dommene etter planen skal ankebehandles i samme hovedforhandling.

Denne er, ifølge de offentlige berammingslistene, berammet over sju rettsdager i Gulating lagmannsrett, med oppstart 11. desember.