I 2016 var sorenskriveren ved Søre Sunnmøre tingrett dommer i en straffesak der en mann var tiltalt for vold mot sin egen sønn. Mannen ble dømt til åtte måneder fengsel.

Nå er samme mann tiltalt på nytt, denne gang for vold mot en tidligere ektefelle, og han har i den forbindelse reist habilitetsinnsigelse mot hele Søre Sunnmøre tingrett.

Frostating lagmannsrettt kom til at tingretten ikke var inhabil på grunnlag av at sorenskriveren tidligere har behandlet en straffesak mot ham. Retten la vekt på at tingretten «ikke noe sted har tillagt verken C eller B generell troverdighet», og at tiltalen gjelder andre handlinger enn de han ble dømt for sist.

Oppfatning utad

Nå har Høyesterett omgjort kjennelsen. I avgjørelsen legger ankeutvalget vekt på at selv om saken nå vil gjelde andre episoder, så vil bevisbildet bli mye det samme, dog med den endring av det nå er sønnen som er vitne i saken der stemoren er fornærmet. Sist var det omvendt. Ankeutvalget skriver:

«Selv om lagmannsrettens vurdering synes treffende for det enkelte element i straffesaken fra 2016, var tingrettens avgjørelse samlet så sterkt knyttet opp til en generell troverdighetsvurdering av de ulike aktører, særlig av tiltaltes sønn, at ankeutvalget er kommet til at det utad fort kan bli oppfattet slik at det ikke skjer en uhildet avgjørelse i saken nå.»

Ettersom sorenskriveren, Elisabeth Wiik, anses inhabil, anses også de to dommerfullmektigene ved tingretten inhabile.

Søre Sunnmøre tingrett har sete i Volda.

Les kjennelsen her