Pågripelsen av Eirik Jensen skjedde i den første pausen, under forrige ukes avsigelse av dommen på 21 års fengsel. Jensen har fra tidligere sittet rundt 100 dager i varetekt på bevisforspillelsesfare, men nå mener påtalemyndigheten at den lite brukte bestemmelsen allmenhetens rettsfølelse kan benyttes.

Samme bestemmelse ble brukt til å pågripe ekteparet Orderud umiddelbart etter domsavsigelsen i det som den gang het Nes herredsrett.

Lørdag sa Oslo tingrett nei til fengslingsgrunnlaget, med oppsettende virkning. Lagmannsretten kommer derimot til at lovens vilkpr er oppfylt. Retten skriver:

«Det gjelder en helt spesiell sak. Jensen hadde i perioden som dommen gjelder lederstillinger i Oslo politidistrikt. Han er funnet skyldig i medvirkning til innførsel eller forsøk på innførsel av meget betydelig mengde kvantum hasj over en periode på ca. ti år, og under særdeles skjerpende omstendigheter. Strafferammen for dette forholdet er 21 års fengsel. Lagmannsretten kom i dommen til at Jensen hadde en sentral rolle i innførelsen, samt at Jensens handlinger hadde tilknytning til hans stillinger i politiet. Lagmannsretten kom videre til at Jensen mottok godtgjøring fra Cappelen til en samlet verdi av 1,4 millioner kroner, og at Jensen mottok dette i egenskap av å være polititjenestemann. Som påtalemyndigheten framholder, har Jensens handlinger undergravd politiets samfunnsoppdrag, og handlingene han er dømt for innebærer et grovt tillitsbrudd. Det er etter det opplyste ikke ført tilsvarende eller lignende sak tidligere for norske domstoler.

Disse særtrekkene ved saken – som hele tiden har hatt meget omfattende mediaomtale – underbygger behovet for rettshåndhevelsesarrest i denne saken. Det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen nå ikke fengsles mens han venter på Høyesteretts avgjørelse av anken over dommen.

Lagmannsretten er enig med påtalemyndigheten i at lagmannsrettens dom i saken endrer situasjonen, selv om dommen ikke er rettskraftig. Bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet er endelig avgjort ved lagmannsrettens dom, jf. straffeprosessloven § 306 andre ledd om at anke til Høyesterett ikke kan grunnes på feil ved bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.»

Lagmannsretten legger til grunn i forholdsmessighetsvurderingen at fengslingen vil bli begjært forlenget i hvert fall frem til Høyesteretts ankeutvalg har tatt stilling til om Jensens anke skal fremmes eller ei. Hvorvidt forholdsmessigheten vil bli vurdert annerledes dersom dommen slipper gjennom til ankebehandling, tar lagmannsretten ikke stilling til.

Kjennelsen er avsagt av lagmann Torkjel Nesheim og lagdommerne Øystein Hermansen og Vincent Galtung.

Forsvarer John Christian Elden sitter for øyeblikket i forhandlinger i Høyesterett og har ikke lest kjennelsen, men svarer på SMS at kjennelsen vil bli anket dersom det er rettslig grunnlag for det.