Siden pandemien brøt ut i mars 2020 har jusstudenter besvart skoleeksamen hjemmefra. Flere institusjoner har nå bestemt at de skal holde fast ved ordningen ut vårsemesteret 2021.

Så vidt jeg forstår gjelder dette masterstudiet ved Universitetet i Oslo (UiO) og bachelorstudiene ved Universitetet i Agder (UiA) og Høgskolen i Innlandet (HiNN). Ved sistnevnte institusjon ble omlegging til skoleeksamen hjemme vedtatt til tross for at det allerede var på plass eksamenslokaler med 2 meter mellom hver pult. Ved Universitetene i Bergen og Stavanger har de lagt om til skoleeksamen hjemme frem til og med mars, og holder åpent hvordan senere eksamener skal avholdes.

Når sommeren kommer har studentene opp mot 90 studiepoeng på sine vitnemål som er innkassert hjemmefra. Det er halvparten av en bachelorgrad og en tredjedel av en mastergrad. Noe positivt er det ved den nye ordningen. Mange studenter foretrekker denne eksamensformen, og institusjonene sparer penger når de ikke trenger å leie eksamenslokaler eller ansette eksamensvakter. Kan det likevel være noe problematisk ved ordningen?

Fra 1811 og frem til mars 2020 har skoleeksamen vært den foretrukne metoden for å prøve jusstudenters kompetanse, og det er så vidt jeg forstår særlig tre hensyn som ligger til grunn for denne tradisjonen.

1) Likebehandling.

Skoleeksamen brukes for å gi alle kandidater lik mulighet til å vise hva de kan. Alle møter opp i et eksamenslokale, alle har tilgang til de samme hjelpemidlene og alle må løse oppgaven på egen hånd. Dette gir studentene like muligheter til å få gode karakterer – og dermed like sjanser til å sikre seg drømmejobben. Ole Vold fra husmanns ætt får samme mulighet som Finn Fusk fra en fornem advokatfamilie med sitt eget rettsvitenskapelig bibliotek. Marte Kirkerud med kaotiske hjemmeforhold får like gode muligheter for å konsentrere om eksamensbesvarelsen som andre med bedre betingelser for konsentrert arbeid hjemme.

2) Identitetskontroll.

Siden studentene møter opp og legitimere seg når de avlegger skoleeksamen, sikre at den som møter opp og avlegger eksamen i Ole Volds navn virkelig er Ole Vold. Dermed kan utdanningsinstitusjonene etter endt utdanning trygt utstede vitnemål til Ole Vold. Arbeidsgivere kan stole på at det var Ole Vold som avla eksamen i hans navn.

3) Samfunnshensyn.

Samfunnet finansierer jussutdanningene med mange millioner hvert år, men dette skjer ikke uten betingelser. Det er en forutsetning at studentene tilbys faglig og pedagogisk solid undervisning slik at de kan utvikle sin kompetanse og selvstendighet slik at de blir en ressurs for arbeidslivet så vel som for demokratiet. Det forventes også at eksamineringen skal utføres slik at de som består eksamen og får bevis på sin kompetanse – faktisk innehar denne kompetansen. De som får A på eksamen, skal være de som er best. Dette ivaretar det juridiske meritokratiet og motvirker sosial reproduksjon som skyldes andre forhold enn juridisk kompetanse.

Disse tre hensynene er viktige og de ivaretas ved bruk av skoleeksamen, men så kom pandemien. Plutselig ble skoleeksamen flyttet hjem til den enkelte kandidat. Betingelsene for å oppnå de beste karakterene sluttet med det å være like. Kun eksamenskandidatens moralske karakter hindrer ham nå fra å hjelp av dommer-mamma, advokat-pappa eller kollokviegruppen sin. Studenter som er villige til å jukse og skaffe seg en fordel i konkurransen om de beste jobbene resten av livet har fått en håndstrekning fra utdanningsinstitusjonen. Karrieren til dagens studenter kan få seg et voldsomt løft om de er tilstrekkelig populære og har et solid nettverk av juridisk kompetente mennesker. Når karakterene skal fordeles sammenlignes bondesønnen Ole Volds samvittighetsfullt og selvstendig utarbeidet eksamensbesvarelse med Finn Fusks sjenerøst assisterte besvarelse. At det knapt er mulig å konsentrere seg i seks sammenhengende timer hjemme hos Marthe Kirkerud er hennes problem, og ingen forsikrer seg om den som skriver og leverer en besvarelse i Ole Volds navn virkelig er Ole Vold.

Utdanningsinstitusjonene kan altså ikke lenger stå inne for at jusstudentene har den kompetansen eksamen skulle prøve dem i, men likevel deler de ut beståttkarakterer og innkasserer millioner av kroner fra staten for såkalt studiepoengproduksjon. Når sommeren kommer har jusstudentene bestått mot 90 SP (halvparten av en bachelorgrad / en tredjedel av en mastergrad) uten at utdanningsinstitusjonen har hatt et fullverdig grunnlag for å vurdere om studentene som får utstedt dokumentasjon på kompetanse faktisk innehar denne kompetansen.

Etter mitt syn bør institusjonene slutte å dele ut dokumentasjon på juridisk kompetanse som om det er nødhjelp til sultrammede krigsflyktninger. Jeg skjønner at det er fordelaktig for studenter som får studiepoeng og redusert lån hos Lånekassen, og for utdanningsinstitusjonene som får penger for studiepoengproduksjon, men hensynene eksamensordningen skal ivareta blir ikke ivaretatt. Dette er utdanningsinstitusjonenes ansvar og jeg stiller derfor spørsmålene til dem: Går det ingen grense for hvor mye juridisk kompetanse institusjonene kan tillate seg å dokumentere at studentene har uten å vite om de faktisk har den? Og hvordan er det meningen at samfunnets mange arbeidsgivere skal forholde seg til dette?