Både teater og kino kan engasjere. Men kinoen i lagmannsretten består av opptak fra et fastmontert kamera på vitneboksen som dommere og advokater ser på, ofte i dagevis eller ukesvis.

Fra deltager til observatør

Etter tvisteloven av 2005 skal det tas opptak av parts- og vitneforklaringer i tingretten. Lydopptak er tilstrekkelig. Opptak er en viktig rettssikkerhetsgaranti fordi det sikrer bevis for hva som er forklart i retten. Fordi tingrettene ikke har hatt opptaksutstyr har den praktiske hovedregelen vært at det ikke gjøres opptak.

I 2016 startet et prøveprosjekt med lyd- og bildeopptak i to tingretter, og gjenbruk av opptakene i lagmannsretten. Da prosjektet ble avsluttet i 2018 vedtok departementet regler om gjenbruk av parts- og vitneforklaringer både i straffesaker og sivile saker.

Det som skjer i rettssalen skjer der og da. Ingen vet hva som blir sagt før det faktisk sies. Vitner forklarer seg direkte til dommerne som avgjør saken. Advokater, dommere og sakkyndige stiller spørsmål til vitner og parter. Aktørene er tilstede i samme rom, og kan observere ulike signaler og reaksjoner.

Det nye er at lagmannsretten nå skal vurdere bevisførselen i tingretten. Som hovedregel skal ingen gi ny forklaring. Aktørene blir passive tilhørere som ser på en skjerm. Når flere tingretter får opptaksutstyr, får flere dommere erfaring med dette. Dommere vil trolig oppleve at det vanskeligere å holde seg skjerpet når det kun er avspilling av opptak. Slik er også tilbakemeldingene fra kolleger og fra meddommere.

Tilpasninger

Gjenbruk begrunnes med at det hindrer løgn og tilpasning av forklaringer i lagmannsretten. Dette hindres imidlertid ved at opptakene finnes. Men uten umiddelbare forklaringer i lagmannsretten blir det vanskeligere å avdekke om en forklaring i tingretten er tilpasset eller løgnaktig.

Forarbeidene fremhever også at avspilling gir mer tidsnære forklaringer. Men tidsnære forklaringer er forklaringer gitt på stedet eller kort tid etter hendelsen; til politiet, lege, på et voldtektsmottak eller lignende. Det tar lang tid, ofte år, før vitner forklarer seg i tingretten.

I de fleste sakene har de aktuelle hendelsene skjedd flere år før hovedforhandling i tingretten. Enkelte ganger går det svært mange år til saken behandles i tingretten. Det gir liten mening å hevde at forklaringene for tingretten er mer sannferdige fordi de er «tidsnære». I noen saker blir tiltalte dømt i tingretten og frifunnet i lagmannsretten, eller omvendt. Utsikten til å oppnå et annet resultat i lagmannsretten kan bli dårligere når ankeforhandlingen blir en ren gjentagelse av behandlingen i tingretten.

Hensynet til vitner

I lys av tingrettens dom kan det være grunn til å bygge opp saken og spørsmålsstillingen annerledes for lagmannsretten. Det kan være forhold som ikke er kommet godt nok frem i tingretten. Det kan være tema som fremstår mindre sentrale, mens for andre tema kan det være behov for utdyping. Det kan også være nye bevis i saken. Gjenbruk utelukker en slik spissing av saken.

At opptakene finnes kan føre til at partene blir enige om faktum som skal legges til grunn uprøvd. Erfaringen er imidlertid at prosessfullmektigene insisterer på å spille av opptakene i sin helhet, og for forberedende dommer er det vanskelig å avgjøre hva som eventuelt skal utelates.

Forarbeidene fremhever gjenbruk som mer skånsomt for parter og vitner, og at særlig hensynet til fornærmede i en straffesak taler for gjenbruk. Det er først og fremst i overgrepssaker og i saker om familievold et slikt hensyn vil være relevant. Men også da er det tungtveiende mothensyn mot gjenbruk.

Den viktigste dommeroppgaven er å avsi en riktig dom. Da bør også fornærmede gi forklaring direkte for den dømmende retten, og aktørene bør kunne stille spørsmål. Hensynet til tidsbruk og reisekostnader blir også underordnet når aktørene kan gi direkte forklaring på storskjerm fra egen pc.

Andre innvendinger

Gjenbruk av forklaringene fra tingretten betyr for eksempel at

  • ledende spørsmål fra aktørene gjentas
  • lagmannsretten er prisgitt tingrettsdommerens prosessledelse
  • oppsummeringer fra dommersiden eller prosessfullmektigene av hva som er forklart blir en del av bevisbildet
  • avbrytelser fra tingrettsdommeren i forklaringer eller avskjæring av spørsmål blir styrende for lagmannsrettens bevisbilde
  • manglende opplysning fra tingrettsdommeren om vitners forklaringsplikt og manglende avklaring av taushetsplikt osv, blir gjentatt i lagmannsretten
  • tvistelovens regler om at ankende part og hans/hennes vitner forklarer seg først passer dårlig hvis rekkefølgen var omvendt i tingretten

På opptakene er det ofte uklart hvem som stiller spørsmål, siden dommerne kun ser vitneboksen. Noen ganger vises kun en tom vitneboks fordi det er et telefonavhør. Det er også en del problemer med dårlig lyd, og det kan være uklart hvilke dokumenter som kommenteres.

Trengs ankeforhandling?

Slik opptakene brukes i dag burde det vært vurdert om det i det hele tatt er grunn til at aktørene skal møtes i en rettssal i ankesaker. Kanskje trenger vi ikke rettssaler?

Det kunne vært tilstrekkelig at dommerne så opptakene uten at andre aktører var til stede, og dommerne kunne sett opptakene hver for seg. Det har liten hensikt at partene møter, og at det sitter advokater på hver side og fakturerer tid for å se opptak som de allerede har sett.

Hvis gjenbruk er bedre kunne også innledningsforedrag og prosedyrer fra tingretten avspilles på nytt, supplert med et skriftlig innlegg om hva som anføres å være feil med tingrettens dom.

Dyrt

Gjenbruk er en god løsning når et vitne er blitt syk, har dødd, blitt dement eller har gjort seg utilgjengelig. Hovedregelen bør snus til en klar hovedregel om at parts- og vitneforklaringer ikke avspilles i lagmannsretten. Med en slik hovedregel er det tilstrekkelig med lydopptak. Hensynet bak regelen om opptak – bevissikring – ivaretas med lydopptak.

Med delvis ansettelsesstopp og mange andre sparetiltak i domstolene er det tankevekkende at det prioriteres å utstyre rettssalene med svært kostbart utstyr for lyd- og bildeopptak. Utstyr til kun lydopptak koster lite og kan komme på plass langt raskere.