Det ble klart da Høyesterett tirsdag avgjorde saken, som dukket opp da Domstoladministrasjonen i høst sendte ut et brev om en angivelig feil i meddommerutvalget. DA ba kommunene om å gjennomgå meddommerlistene for å luke ut formannskapsmedlemmer.

Les: Tror tusenvis av straffesaker risikerer gjenåpning etter meddommertabbe

Det avgjørende var om medlemmer av formannskapet skulle regnes som «tjenestemenn», og dermed være avskåret fra å være meddommere.

Det skal de ikke, slår Høyesterett fast. I avgjørelsen, som gjelder en domfellelse for sovevoldtekt, var en av meddommerne i Frostating medlem av formannskapet i Giske kommune. Høyesterett skriver at det i norsk stats- og kommuneskikk er et grunnleggende skille mellom tjenestemenn og ombudsmenn.

Retten viser til at formålet med regelen, etter forarbeidene, er å unngå grobunn for mistanke om manipulering av valget. Departementet skrev at det «har vurdert om også kommunestyrets representanter og andre kommunale ombudsmenn bør være utelukket, men har kommet til at en slik regel ville gå lenger enn det hensynet til domstolenes uavhengighet tilsier».

«Etter mitt syn følgjer det motsetningsvis klart av desse førearbeida at medlemer av formannskapet, som er ein del av kommunestyret, er valbare som meddommarar. (...) Det er etter dette ikkje grunnlag for at formannskapsmedlemer som folkevalde ombodsmenn skal reknast som kommunale tenestemenn etter domstollova § 71 nr. 9», skriver førstvoterende Borgar Høgetveit Berg.

Dommen finner du her.