Bakgrunnen for saken var at CMS Kluge hadde representert Deutsche Banks motpart i en pengekravstvist. Namsfogden hadde i 2016 tatt utleggspant i en aksjepost, til dekning for et krav Deutsche Bank hadde mot en debitor.

Eierskapet til aksjene var omstridt, og den registrerte eieren av aksjene klaget på utleggsforretningen. Etter at han fikk medhold i lagmannsretten, bistod CMS Kluge ham i å få slettet utleggspantet.

Problemet oppstod da medholdet fra lagmannsretten ble opphevet av Høyesterett. Da saken kom opp på nytt, fikk CMS Kluges klient ikke medhold. Men da var Deutsche Banks utleggspant allerede slettet, og verdien angivelig kraftig redusert.

Deutsche Bank mener CMS Kluges bistand med å få pantet slettet derfor påførte dem et tap på 34 millioner kroner. Banken rettet altså kravet mot motpartens prosessfullmektig, ikke mot motparten selv.

Annonse

Vil du jobbe med juss knyttet til fornybar energi og sikker kraftforsyning?

Nektes

Lagmannsretten skrev at det skal mye til før at en advokat pådrar seg ansvar overfor en klients motpart, og kom til at ingen av de forholdene banken hadde påberopt ga grunnlag for å karakterisere CMS Kluges atferd som rettsstridig og ansvarsbetingende.

Deutsche Bank anket lagmannsrettens dom til Høyesterett, men mandag besluttet ankeutvalget at saken ikke skal fremmes. Deutche Bank har vært representert av Magnus Hellesylt fra Wiersholm, mens CMS Kluge har vært representert av Andreas B. Nordby fra Arntzen de Besche.

En grundigere gjennomgang av saken finner du i lagmannsrettens nå rettskraftige avgjørelse, som ligger her.