Våren 2018 besluttet Advokatbevillingsnemnda å tilbakekalle Bjørn Ketil Myrsets advokatbevilling, på et litt uvanlig grunnlag. Rådet mente at Myrset har fått så mange fellelser for brudd på god advokatskikk, at nemnda mener han ikke bør få drive advokatvirksomhet. I et brev fra Disiplinærnemnda til Advokatbevillingsnemnda, skrev Disiplinærnemnda i 2017:

«Den skade advokatens opptreden gjør bør forhindres både overfor det rettshjelpssøkende publikum og for standen og yrkets anseelse. På denne bakgrunn er Disiplinærnemnden av den oppfatning at advokat Bjørn Ketil Myrset hverken er skikket, eller verdig, til å drive advokatvirksomhet.»

Det spesielle med saken var at Myrset ikke var anklaget for noen tilfeller av økonomiske misligheter eller straffbare forhold. Mindretallet i Borgarting lagmannsrett mente dette ikke var nok til å inndra bevillingen, men flertallet ga nemnda medhold.

Les: Bevillingsnemnda vant prinsippsak i Borgarting

Ikke avorlig

Myrsets anke til Høyesterett vedrørende bevillingen ble ikke sluppet inn. Det ble imidlertid hans anke over et forelegg han kort tid før dette var ble ilagt. Grunnlaget var medvirkning til alvorlig omsorgsunndragelse, ved at han lot en klient ta opphold på sin hytte sammen med barna, til tross for at barne etter en tingrettskjennelse skulle vært hos sin mor.

Høyesterett kommer til at gjerningsbeskrivelsen ikke kvalifiserer til grov omsorgsunndragelse:

«Ved den samlede vurderingen er jeg under tvil kommet til at lovens vilkår ikke er oppfylt. Det avgjørende blir etter mitt syn at unndragelsen ble gjennomført av barnas egen far, som hadde samværsrett, og at den skjedde gjennom et begrenset tidsrom. Jeg viser igjen til understrekningen i lovforarbeidene av at varigheten av unndragelsen skal tillegges stor vekt. Slik jeg ser det, er det her handlinger som er begått i tilknytning til en foreldrekonflikt, der forarbeidenes utgangspunkt om tilbakeholdenhet med å anvende straff, må gjelde.»

Høyesterett mener Myrsets medvirkning kan fremstå som særlig uheldig og kritikkverdig, men at dette ikke har betydning ved vurderingen av om lovens vilkår – «alvorlig omsorgsunndragelse» – er oppfylt.

Søker ny bevilling

Myrset sier han er glad for frifinnelsen, og forteller at han jobber for å få bevillingen tilbake.

– Jeg søkte da det var gått to år, men fikk beskjed om at det var gått for kort tid. Når det gjelder frifinnelsen, så hender det heldigvis at retten treffer. Men jeg oppfatter at alt henger sammen. Det er et lite miljø på noen få personer som står bak nesten alle klagene på meg, sier Myrset.

Han opplyser at han nå jobber som konsulent i et annet firma.

Høyesteretts resultat er det samme som i tingretten, der Myrset ble frikjent mot fagdommerens dissens.

Les dommen her