Den nå 64 år gamle mannen ble i vinter dømt til 75 dagers ubetinget fengsel for å ha avlivet to katter på ikke forskriftsmessig vis. Etter samlivsbrudd med sin ektefelle var han kommet i psykisk ubalanse, og ble innlagt på sykehus. I etterkant av dette drepte han kattene ved å knekke nakken deres, for så å henge dem opp og fotografere dem. Bildet sendte han midt på natten sin fraflyttede ektefelle, sammen med tekstmeldingen:

«Knekte nakken. Sparte 2000.

Har ikke katter»

Førstvoterende Ingvald Falch skriver:

«Lagmannsretten la vekt på at (tiltaltes) motiv for å avlive kattene var å hevne seg på sin tidligere ektefelle, som kort tid forut hadde flyttet ut av deres felles bolig. Jeg er ikke enig i at dette har vekt.

Dyrevelferdsloven stiller ingen krav til begrunnelse eller motiv for å avlive et dyr. Jeg viser til den nevnte odelstingsproposisjonen side 45, hvor det heter:
"Enkelte høringsinstanser ønsker at det skal foreligge en aktverdig grunn for enhver avliving av dyr. Departementet mener det må være lovlig å avlive dyr uten at det skal foreligge særskilt begrunnelse for dette. Loven skal bidra til at dyr har det godt mens de lever, og at de blir avlivet på en forsvarlig måte. For å fremme respekt for dyr, mener departementet imidlertid at avliving av dyr ikke bør gjøres til et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement."

Dette innebærer at (tiltaltes) begrunnelse for hvorfor han i det hele tatt ønsket å avlive kattene, ikke kan trekkes inn ved avgjørelsen av om lovbruddet er grovt.

Det loven forbyr, er visse avlivingsmetoder. Motivet bak valget av den ulovlige metoden vil derfor klart nok ha betydning ved grensedragningen. Typisk kan et ønske om å påføre dyret smerte, tilsi at overtredelsen er grov.»

Får eie katt

Høyesterett kommer deretter, i motsetning til underrettene, til at avlivingen i dette tilfellet ikke skal subsumeres som et «grovt» brudd på dyrevelferdsloven. Retten legger vekt på at avlivingsmetoden ikke påførte dyret langvarig smerte:

«Selv om det her dreier seg om to dyr, er jeg kommet til at lovbruddet samlet sett ikke er grovt. Jeg legger særlig vekt på at overtredelsens omfang og virkninger – lidelsene – for kattene ikke var eller kunne være vesentlige, og at (tiltaltes) skyld ikke bidrar til å gjøre lovbruddet grovt.»

Underrettene fradømte også mannen retten til å ha katt eller andre husdyr i 10 år, men Høyesterett kommer til at det i dette tilfellet ikke er hjemmel til å idømme en slik sanksjon.

Straffen settes etter dette ned fra Agder lagmannsretts 75 dager i fengsel og 10 katteløse år, til 45 dager ubetinget fengsel.

Les dommen her