Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS drev frem til 2013 ambulansetjeneste i Sør-Trøndelag, men ble avviklet da Helse Midt-Norge overtok hele ambulansetjenesten. Likvidasjonen av selskapet endte med at de lokale Røde Kors-foreningene, som eide selskapet, tilsammen fikk utbetalt nesten fem millioner kroner.

Problemet oppsto først i 2015, da det viste seg at det avviklede selskapet ikke hadde betalt inn det de skulle til den såkalte Overføringsavtalens sikringsordning. Dette er en ordning for å sikre pensjonsrettigheter i selskaper som opphører.

Motsatt i tingretten

Sør-Trøndelag tingrett kom til at ambulansetjenesten hadde rett til å utbetale ordinært utbytte under avviklingen, og at sikringsordningen derfor ikke kunne kreve at Røde Kors-foreningene betalte tilbake alt det de hadde fått.

Frostating lagmannsrett mente derimot at alt som ble utbetalt under avviklingen etter at kreditorenes seksukersfrist var utløpt, skulle regnes som likvidasjonsutbytte. Og mottakere av likvidasjonsutbytte er objektivt ansvarlig for udekkede krav mot selskapet.

Uklart rettskildebilde

I dommen som ble avsagt sist uke, slår Høyesterett fast at rettskildebildet på dette feltet er uklart, men retten faller likevel ned på samme løsning som lagmannsretten. Retten skriver at den strenge ansvarsregelen i § 16-12 er ment å fange opp også ukjente kreditorer som melder krav innen tre år etter at selskapets endelige oppløsning ble registrert i Foretaksregisteret.

«Jeg mener etter dette at lovens system må forstås slik at den objektive ansvarsregelen i aksjeloven § 16-12 får anvendelse på alle utdelinger til aksjeeierne etter utløpet av seksukersfristen i § 16-4», skriver førstvoterende dommer Wenche Arntzen.

– Praktisk viktig

– Dommen bidrar til å avklare rekkevidden det ansvaret aksjonærer og medlemmer av avviklingsstyrer har for utdeling av såkalte likvidasjonsubytte. Ettersom det hvert år avvikles flere tusen selskaper, bidrar dommen til avklaring av et praktisk viktig spørsmål. Høyesterett har – enkelt sagt – lagt til grunn at alle utdelinger som skjer etter utløpet av kreditorfristen, er utdelinger av likvidasjonsutbytte. Høyesterett har i den forbindelse blant annet lagt vekt på at en slik regel gir en klar og forutberegnelig løsning, sier prosessfullmektig for sikringsordningen, Andreas Nordby. 

Les hele dommen her