I tingretten vant klienten frem, med Per Danielsen som prosessfullmektig. Saken gjaldt krav om erstatning, etter at mannen var blitt nektet å jobbe som el-montør for et kraftselskap. Da ankesaken ble behandlet i Hålogaland lagmannsrett, hadde el-montøren byttet prosessfullmektig. Det endte med tap.

Da spørsmålet om å anke videre til Høyesterett kom opp, ble Per Danielsen på ny koblet inn i saken. Det er dette arbeidet som nå har endt opp som en salærtvist i Høyesteretts ankeutvalg. Danielsen leverte en regning på totalt 274.357,50 kroner, inkludert mva. Saken ble ikke sluppet inn til behandling.

El-montøren valgte etter ankenektelsen å be retten fastsette salæret. I beslutningen beskriver Høyesterett kommunikasjonen slik:

«A tok så kontakt med advokat Danielsen igjen etter at lagmannsrettens dom forelå, og det fremgår av kommunikasjonen at partene diskuterte om advokat Danielsen skulle gi advokatbistand i forbindelse med en anke til Høyesterett. I e-post 21. november 2019 ba advokat Danielsen om en innbetaling på 15.000 kroner til klientkonto. Han ga uttrykk for at han kunne «saken … godt allerede», og at han var kjent med at A hadde «lite med penger». A skrev så 25. november 2019 følgende til advokat Danielsen:

«Hei Per, hvis du eventuelt skal skrive anken, lover du at du ikke vil kreve mer enn de 15.000 jeg kan forsøke å skrape sammen nå?»

Advokat Danielsen svarte senere samme dag:

«Greit, men du må legge på moms og ankegebyr på 5000. Betal i dag, det er veldig liten frist igjen.»

El-montøren mente på bakgrunn av dette at de to var blitt enige om en fastpris for hele ankesaken for Høyesterett, mens Danielsen mener taket på 15.000 kroner kun gjaldt selve ankeerklæringen. Høyesteretts ankeutvalg er enig med Danielsen, og viser til at han i flere senere e-poster presiserte at klienten måtte betale mer dersom han ville ha ytterligere bistand.

Kutter 85 prosent

Samlet mener ankeutvalget likevel at salæret skal settes kraftig ned, for det retten beskriver som et «temmelig begrenset prosessoppdrag». Retten mener verken «omfanget av eller innholdet i det arbeidet som advokat Danielsen har utført, kan (...) begrunne et salær i nærheten av det som er krevd.»

Prislappen blir deretter satt til 40.000 kroner, en sum Danielsen reagerer på.

– Melodien for alle advokater fremover vil nå være at advokater ikke er næringsdrivende, derimot henvist til å bli diktert sine inntekter av staten og arbeide innenfor en form for kommunistiske rammer med statsbestemte inntekter. Advokater skal altså ikke kunne hjelpe klienter som ber på sine knær om mer bistand, er ærlig fortvilet over dom  mot seg og t.o.m. forskuddsbetaler frivillig etter avtale. Ikke i noen annen næringsvirksomhet i Norge er det slik, heldigvis. Jeg kommer ikke til å ta så dårlig betalte oppdrag i fremtiden, sier Danielsen, som opplyser at firmaet nå vil betale tilbake det klienten har betalt for mye i forskudd.

Han ønsket blant annet at Høyesterett skulle vurdere en anførsel om at professor Eivind Smith hadde inntatt et standpunkt mot professor Eckhoffs lærebok i forvaltningsprosessen, til skade for deres klient.

– Det var et omfattende og vanskelig rettsarkeologisk arbeid bak avsløringen, som burde bli rikt honorert, sier Danielsen, som mener ankeutvalget kun har vurdert salæret ut fra å telle antall produserte sider i prosesskrifter og ankeerklæring.

– Jeg rett og slett gremmes over tenkningen, der det dessuten gis mer i omkostninger til motparten i påfølgende salærtvistesak enn for behandlingen av hele arbeidet med å forsøke å få anken fremmet. Anførsler i salærtvistesak bedømmes som mer verd enn en hel behandling av ankespørsmålet, påpeker Danielsen.

Motparten fikk mer

Med det siste sikter han til at motparten blir tilkjent 60.000 kroner i sakskostnader for bistand til salærtvisten. Motparten var for Høyesterett representert av advokat Alex Borch, fra Hjort. 

– Ankeutvalget må ha tenkt at mitt arbeid med fastsettelsen av advokatens salær forsvarte et høyere salærkrav enn det advokaten kunne kreve for sitt arbeid med anken. Jeg kan her tilføye at advokatens anketilsvar hadde 26 bilag. Dette kom i tillegg til de 11 bilagene vi hadde lagt frem i anken. Dermed var det et visst arbeid knyttet til saken, forteller Borch.

Også da saken ble behandlet i tingretten måtte Danielsen tåle et vesentlig kutt i salæret. Der besluttet retten å kappe hans krav på 1.022.829 kroner uten mva, ned til 625.000 kroner uten mva, fremkommer det av Høyesteretts beslutning.

Se avgjørelsen her