Den underliggende problemstillingen i saken Høyesterett slapp inn i fjor høst, dreier seg om tvungen somatisk helsehjelp til en mann med alvorlig hjerneskade. Slike vedtak fattes for inntil ett år av gangen, og pasientens søster ønsker på sin brors vegne å påklage vedtaket.

Tvangsvedtakene er blitt fornyet årlig siden 2017. Problemet er at når vedtakene fattes på nytt hvert år, så rekker ikke familien å gjennomføre en rettslig prosess mot vedtakene før institusjonen har fattet nytt vedtak. Søksmålet er derfor, blant annet på dette grunnlaget, blitt avvist i underinstansene.

Annonse

Jurist til JUS – bli vår nye kollega!

Får ikke gå opp til prøve

Problemstillingen Høyesteretts ankeutvalg i høst besluttet å henvise i avklaring, ble gitt stikkordet «hvorvidt saken må heves når tvangsvedtaket løper ut og erstattes av et nytt vedtak mens saken står for domstolene». Nå blir det imidlertid ingen avklaring. Før helgen kom det en ny kjennelse fra ankeutvalget, der anken i stedet ble avvist.

Årsaken er ankende parts prosessfullmektig, advokat Solfrid Hammersland, ikke får tillatelse til å ha saken som prøvesak. Dette fordi Tilsynsrådet ikke vil utstede erklæring om at hun kvalifiserer til møterett.

Fritt advokatvalg

Av kjennelsen fremkommer det at Høyesterett uten hell har bedt parten om å fremskaffe en ny prosessfullmektig. I stedet anførte Hammersland på klientens vegne at Høyesterett ikke hadde lovhjemmel til å pålegge hennes klient å skifte advokat.

Høyesterett besluttet deretter å gi både Hammersland og pasientens søster et såkalt fristforelegg, forkynt ved namsmannen. I fristforelegget ble det opplyst at dersom ny prosessfullmektig ikke var på plass innen tre uker, så ville parten anses å ha fravær, sik at anken måtte avvises.

Og slik ble det. Fristen kom og gikk, og nå er saken avvist.

Solfrid Hammersland forteller at hennes klient hevder sin rett til å velge sin egen prosessfullmektig. Årsaken til at Tilsynsrådet ikke ville gi erklæring om møterett, var at Hammersland aktiverte sin bevilling så sent som i november. Etter domstolloven må man ha vært advokat i minst ett år for å få møterett. Og man kan ikke få gå opp til prøve om man ikke fyller kriteriene for møterett.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

– Klienten insisterer

– Klienten insisterer på at hun har rett til fritt advokatvalg. Denne saken har jeg jobbet med siden 2017, og jeg så med det samme at dette var en menneskerettslig problemstilling. Jeg har satt meg inn i alt som kan gjøres i denne saken, det er ingen som kjenner den som meg. Arbeidet med det underliggende saken fortsetter imidlertid, selv om denne delen av sakskomplekset nå likevel ikke vil bli behandlet i Høyesterett, sier Hammersland.

I den underliggende striden anfører for øvrig staten at Hammersland ikke har fullmakt til å ta ut søksmål på vegne av pasienten. Mannen er på grunn av skaden vurdert som ikke samtykkekompetent, og har en offentlig oppnevnt verge. Dette fikk staten medhold i. 

Ankeutvalgets kjennelse finner du her.