Gjennom en rekke avgjørelser både fra EMD og fra Høyesterett det siste året, har de biologiske foreldrenes samværsrett med fosterhjemsplasserte barn blitt økt.

Nå har denne utviklingen forplantet seg videre til besteforeldrenes prosessuelle rettigheter. Loven gir besteforeldre partsrettigheter i samværssaker så lenge de biologiske foreldrenes samværsrett er «svært begrenset».

I en dom som ble avsagt sist uke, utvider Høyesterett definisjonen av «svært begrenset». Konsekvensen er at flere besteforeldre enn før vil kunne hevde partsrettigheter.

I den aktuelle saken anførte bestemoren at Høyesteretts storkammeravgjørelser fra 2020, og senere høyesterettsavgjørelser, generelt har øket samværsomfanget til over seks samvær i året. Nivået for «svært begrenset» må som følge av dette justeres, og kan ikke være lavere enn seks samvær i året, mente hun.

Kommunen argumenterte mot, og mente at økningen i samværsnivået til foreldre ikke var relevant for besteforeldre. Dette fordi økningen er  tuftet på hensynet til gjenforening, og barnet skal uansett ikke gjenforenes med besteforeldrene.

Fraviker praksis

Høyesterett legger vekt på at dersom relasjonen til besteforeldrene er opprettholdt under omsorgsovertakelsen, så kan man ikke se bort fra at dette kan lette tilbakeføringen til foreldrene. På dette grunnlaget finner Høyesterett grunnlag for å fravike den rådende avgjørelsen på feltet, som er fra 2015. Der uttalte Høyesterett at et samvær på to eller tre timer fire ganger i året ikke kunne anses som «svært begrenset».

Den nye praksisen er nå at et samvær på inntil seks ganger i året må anses som «svært begrenset».

– Nå kan langt flere besteforeldre enn tidligere få rett til å få prøvet sitt krav om samvær med sine barnebarn som er i fosterhjem, sier advokat Harald Grape, som representerte bestemoren i den aktuelle saken.

– Frem til i dag var det nærmeste umulig å få rett til å få samvær med barnebarna. Høyesterett åpnet nå for at barn som er bortplassert i fosterhjem kan få opprettholde og etablere kontakt med sine besteforeldre, noe som er en betydelig styrking av det biologiske prinsipp. Dommen har også stor betydning for samvær mellom foreldre og barn, ettersom Høyesterett i avsnitt 56 sier at «nivået for samvær hvor gjenforeningsmålet gjelder og hensynet til barnet ikke gjør det nødvendig med mindre samvær, vil ligge over åtte ganger i året», sier Grape.

Overrasket

Kommunens prosessfullmektig, Frode Lauareid, sier til NRK at han er overrasket over avgjørelsen.

– Jeg synes ikke Høyesterett har hatt et barneperspektiv på resonnementene sine, slik de er forpliktet til. Det er mange tilfeller der det vil være en belastning for barn å treffe den biologiske familien, noe som Høysterett absolutt ikke har tatt hensyn til, seier Lauareid.

I avgjørelsen skriver Høyesterett at saken nå kun gjelder besteforeldrenes prosessuelle rettigheter. Hvorvidt besteforeldre rent faktisk skal gis samvær i en konkret situasjon, hører til det materielle spørsmålet som fylkesnemnda skal avgjøre. Hensynet til barnets beste skal være her være avgjørende, skriver Høyesterett.

Avgjørelsen finner du her.