Som selvprosederende ble en selvstendig næringsdrivende mann i tingretten dømt til å betale nesten fire millioner kroner i erstatning og dagmulkt. Etter denne dommen, som falt i 26. oktober i fjor, fant han ut at det var på tide å koble inn en advokat. Det loddet falt på advokat Lars Ivar Fossedal.

Som selvprosederende var klienten ikke i stand til å redegjøre for når dommen formelt var forkynt, og Fossedal ba derfor umiddelbart sin sekretær om å kontakte tingretten, for å finne ut når ankefristen var begynt å løpe. På mail opplyste tingrettens saksbehandler da at dommen var blitt forkynt den 6. november. Fossedal trodde derfor han var innenfor ankefristen da anken ble levert 6. desember.

Men akk.

Det viste seg nemlig at dommen var blitt forkynt allerede 3. november. Tingrettens saksbehandler hadde tatt feil, og ankefristen var derfor oversittet med tre dager da anken ble levert. 

Ble nektet

Fossedal begjærte deretter oppfriskning av ankefristen, men fikk blankt nei fra Borgarting.

I kjennelsen fra Borgarting skriver retten blant annet:

«I dette tilfellet er det ikke tale om langvarig forsinkelse. Forsinkelsen må imidlertid karakteriseres som uaktsom. Advokat Fossedal burde selv ha gjort undersøkelser hos tingretten og ikke kun gjennom sin sekretær. Han burde da sørget for å få innhentet alle dokumenter fra tingretten, herunder brevet fra tingretten av 27. oktober 2017 med angivelse av forkynningstidspunkt for ham. Advokat Fossedal kunne ikke stole på opplysningen fra tingrettens saksbehandler i e-posten av 21. november 2017 om at forkynningstidspunktet var 6. november 2017.»

Omgjort

I en kjennelse ankeutvalget avsa sist uke, blir Borgartings avgjørelse omgjort. Ankeutvalget mener advokaten ikke kan bebreides for at han stolte på de opplysningene tingretten ga pr. i epost.

«Parter og prosessfullmektiger vil normalt være aktsomme dersom de stoler på de opplysningene vedkommende domstol gir om når en rettsavgjørelse er forkynt, forutsatt de selv ikke besitter informasjon som tilsier at opplysningene er uriktige», skriver ankeutvalget i kjennelsen.

– På vegne av advokatene er jeg glad for at denne avgjørelsen ikke ble stående, sier managing partner i Legalis, Torstein Bae, som overtok saken før Høyesterett.

Les avgjørelsen her (Lovdata PRO)