Bakgrunnen for saken er at en mann i fjor vår ble dømt til fengsel i 10 år og 6 måneder for drap. Omstendighetene var at han hadde siktet på sin tidligere kjæreste med en hagle og tatt ladegrep, hvoretter geværet gikk av.

Lagmannsretten la til grunn som sannsynliggjort at haglskuddene ble avfyrt ved en mekanisk feil, idet domfelte klappet haglgeværet sammen. Et vesentlig tema var derfor om domfelte likevel kunne sies å ha handlet forsettlig, selv om skuddene eventuelt gikk av uten at han trykket på avtrekkeren.

Annonse

Motiveres du av å bruke din juridiske kompetanse til å skape et bedre samfunn for våre innbyggere?

Lagmannsretten delte seg i to. Mindretallet nedsubsumerte, som også tingretten hadde gjort,  til uaktsomt drap. Flertallet fant det imidlertid bevist at mannen hadde til hensikt å drepe da han ladet geværet med to haglpatroner. Feilmekanismen i våpenet medførte kun at dødsfølgen ble fremskyndet marginalt i tid, skrev flertallet.

Rett24 omtalte dommen i september, etter at Høyesterett hadde nektet anken over skyldspørsmålet fremmet. Kun oppreisningskravet ble fremmet. I november publiserte VG en omfattende reportasje om dommen, der førsteamanuensis Katrine Holter ved Politihøgskolen kalte dommen en «alvorlig justisfeil».

Etter dette gjorde Høyesteretts ankeutvalg det uvanlige grepet å omgjøre sin egen ankenektelse. I avgjørelsen ble det vist til at saken var omtalt i media og kritisert av teoretikere. Det var dessuten et spørsmål om ankenektelsen burde vært begrunnet, ettersom tiltalte i tingretten kun var dømt for uaktsomt drap. Dommen fra lagmannsretten var sånn sett en «førstegangsfellelse» for forsettlig drap.

I dommen Høyesterett avsa tirsdag skriver Høyesterett at det etter rettens syn vil være unaturlig å karakterisere annet enn selve avtrekket som drapshandlingen. Retten skriver:

«Korkje det å hente hagla i skåpet, knekke henne opp, setja patronar i løpa eller å klappe henne saman, vil under normale omstende utløyse noka dødsfølgje. Etter ladinga krevst det normalt både sikting, avsikring og avtrekk. Ved bruk av eit fungerande skytevåpen vil avtrekket vera den utløysande drapshandlinga.

(...) Det går ikkje fram av det eg har sitert frå lagmannsrettens dom, eller andre stader i dommen, at lagmannsretten har teke stilling til om A søkte å oppnå dødsfølgja ved å klappe saman hagla. (...)

Det er såleis uklart om lagmannsretten i denne saka har forstått og vurdert hensiktsforsettet for fullbyrda drap på korrekt måte.»

– Høyesterett sier her at man ikke kan dømmes for noe man enda ikke har gjort, sier forsvarer Thomas Horn til VG.

Hele dommen finner du her.